دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 11-184 
دین و تحول دموکراتیک در مصر پسا‌ انقلاب

صفحه 113-135

ارسلان قربانی شیخ‌نشین؛ سید احمد موسوی