به استحضار می رساند مقالات که در  فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام  جهت چاپ پذیرفته می شوند، لازم است نویسندگان گرامی   مبلغ 250 هزار تومان به حساب 1918956015  جام بانک ملت به نام درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  به شناسه پرداخت  2252092913970 واریز نموده و رو گرفت قبض پرداخت شده را به نشانی الکترونیکی  فصلنامه ارسال فرمایند.