مدیر مسئول


سید عباس هاشمی استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

علوم سیاسی

سردبیر


محمد رحیم عیوضی استاد- دانشگاه شاهد

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حمید رضا ملک محمدی استاد- دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


یحیی فوزی استاد- پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


علی کریمی مله استاد دانشگاه مازندران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


بهرام اخوان کاظمی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حسین هرسیج استاد دانشگاه اصفهان

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا بهروزی لک استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


رضا سیمبر استاد دانشگاه گیلان

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


فرهاد درویشی سه تلانی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


طاهره ابراهیمی فر دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حسین رفیع دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

اعضای هیات تحریریه


مجید بزرگمهری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حاکم قاسمی دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


علی آدمی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی بیلگین وارلیک دانشیار دانشگاه آرل استانبول

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ارشی سلیم هاشمی استاد مطالعات صلح و درگیری، دانشگاه دفاع ملی (NDU) پاکستان

صلح بین المللی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آکبوتا ژولداسبکوا استاد، دانشکده روابط بین الملل، دانشگاه ملی اورسیا

علوم سیاسی

مدیر اجرایی


معصومه صالحی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

حقوق بین الملل

  • salehi_masom64yahoo.com
  • 02833901635