پیگیری مقاله های ارسالی به فصلنامه

جهت پیگیری وضعیت مقاله ارسالی به فصلنامه مستدعی است از طریق تماس با شماره 02833901635 در ساعات 13-15 و همچنین پست الکترونیکی فصلنامه اقدام نمایید.