رتبه بندی نشریات علمی

برای مشاهده نتیجه ارزیابی فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام در سال 1396 از سوی کمیسیون نشریات علمی به آدرس زیر مراجعه نمایید

www.journals.msrt.ir