کسب رتبهQ1 فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام در پایگاه استناد استنادی جهان اسلام

https://jcr.isc.gov.ir/jDetails.aspx