سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

هزینه بررسی و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام به شرح ذیل است:

  1- هزینه بررسی اولیه (ارزیابی و داوری مقاله): 200هزار تومان

  2- هزینه نهایی چاپ مقاله در فصلنامه: 250  هزار تومان

نویسندگان محترم جهت واریز هزینه می توانند مبلغ مورد نظر را از طریق لینک https://epay.ikiu.ac.ir/ به نام درآمدهای معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نوع خدمت: سایر درآمدهای پژوهشی    واریز نمایند.

هزینه اشتراک

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.