اسامی داوران سال 1401

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

لینک عضویت در Publons, Mendeley

محمد

حسینی مقدم

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور

https://publons.com

شهره

پیرانی

استادیار دانشگاه شاهد

 

محمدرضا

الفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

 

غلامرضا

سنجابی

استاد دانشگاه

 

حسین

رفیع

دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 

بهرام

اخوان کاظمی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

https://publons.com

علیرضا

نجاتی منفرد

دکتری ژئوپلیتیک  سیاست دفاعی دانشگاه دفاع ملی

 

مجتبی

مقصودی

دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

 علی

نوازنی

 

 

بهرام

نوازنی

بازنشسته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

https://publons.com

مسعود

مطلبی

هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

 

علیرضا

کیقبادی

دانشگاه عالی دفاع ملی

 

علی

مرشدی زاد

هیات علمی دانشگاه شاهد

 

قاسم

مجتهدی

 

 

اصغر

افتخاری

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

https://publons.com

حسین

احمدی سفیدان

عضو هیات علمی

 

مسعود

اخوان کاظمی

دانشگاه رازی

 

فرشته

میرحسینی

 

 

سعید

قربانی

استادیار دانشگاه شاهد

 

اکبر

اشرفی

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

قربانعلی

قربان زاده سوار

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

طاهره

ابراهیمی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

علی

کمیجانی

دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

مجید

بزرگمهری

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

https://publons.com

قدرت

احمدیان

استادیار دانشگاه رازی

 مسلم شیروانی نوغانی

احمد  

رشیدی

دانشگاه مازندران

سید عباس هاشمی

غلامرضا

کریمی

استاد  دانشگاه خوارزمی

 

مهدی

زیبائی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

محمد رحیم

عیوضی

دانشگاه شاهد

 

رضا

سیمبر

دانشگاه گیلان

 

جابر

مقدم پور

دانشگاه امام خمینی (ره)

 

محمد باقر

بهرامی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

حسن

مجیدی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

بهرام

اخوان کاظمی

دانشگاه شیراز

 

علی

محسنی

دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

حسن

بشیری

دانشگاه صنعتی همدان

 

احمد

برومند کاخکی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

محمد

توحید فام

 

 

علی

کمیجانی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

محمد جواد

نصر الله زاده

دانشگاه عالی دفاع ملی

 

محمدرضا

احدی

 

 

امیر

زندی

 

 

محمد جواد

هراتی

دانشگاه همدان

 

 
اسامی داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

لینک عضویت در Publons, Mendeley

محمد

حسینی مقدم

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور

https://publons.com

شهره

پیرانی

استادیار دانشگاه شاهد

 

محمدرضا

الفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

 

غلامرضا

سنجابی

استاد دانشگاه

 

حسین

رفیع

دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 

بهرام

اخوان کاظمی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

https://publons.com

علیرضا

نجاتی منفرد

دکتری ژئوپلیتیک  سیاست دفاعی دانشگاه دفاع ملی

 

مجتبی

مقصودی

دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

بهرام

نوازنی

بازنشسته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

https://publons.com

مسعود

مطلبی

هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

 

پرویز

امینی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

 

مریم

صنیع اجلال

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

محسن

عباس زاده مرزبالی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 

علیرضا

کیقبادی

دانشگاه عالی دفاع ملی

 

علی

مرشدی زاد

هیات علمی دانشگاه شاهد

 

قاسم

مجتهدی

 

 

اصغر

افتخاری

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

https://publons.com

بهرام

منتظری

دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه های سیاسی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

 

حسین

احمدی سفیدان

عضو هیات علمی

 

بهنام

سرخیل

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

 

جواد

درخشه

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

 

مسعود

اخوان کاظمی

دانشگاه رازی

 

فرشته

میرحسینی

 

 

محمدجواد

فتحی دولیسکانی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی  دانشگاه شاهد

 

سعید

قربانی

استادیار دانشگاه شاهد

 

مهدی

مطهرنیا

استادیار

 

اکبر

اشرفی

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

غلامرضا

کریمی

استاد دانشگاه خوارزمی

 

عنایت الله

یزدانی

دانشگاه اصفهان ایران گروه علوم سیاسی

 

قربانعلی

قربان زاده سوار

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

طاهره

ابراهیمی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

فرزاد

رستمی

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه رازی

 

علی

کمیجانی

دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

مجید

بزرگمهری

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

https://publons.com

دریافت فایل راهنمای داور(pdf)