اسامی داوران سال 1400
نام نام خانوادگی سمت / سازمان لینک عضویت در Publons, Mendeley
محمد حسینی مقدم استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور
https://publons.com
شهره پیرانی استادیار دانشگاه شاهد  
محمدرضا الفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه  
غلامرضا سنجابی استاد دانشگاه  
حسین رفیع دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران  
بهرام اخوان کاظمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز https://publons.com
علیرضا نجاتی منفرد دکتری ژئوپلیتیک  سیاست دفاعی دانشگاه دفاع ملی  
مجتبی مقصودی دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
بهرام نوازنی بازنشسته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
https://publons.com
مسعود مطلبی هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران  
پرویز امینی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد  
مریم صنیع اجلال استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  
محسن عباس زاده مرزبالی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران  
علیرضا کیقبادی دانشگاه عالی دفاع ملی  
علی مرشدی زاد هیات علمی دانشگاه شاهد  
قاسم مجتهدی    
اصغر افتخاری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی https://publons.com
بهرام منتظری دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه های سیاسی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا  
حسین احمدی سفیدان عضو هیات علمی  
بهنام سرخیل استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره  
جواد درخشه استاد دانشگاه امام صادق(ع)  
مسعود اخوان کاظمی دانشگاه رازی  
فرشته میرحسینی    
محمدجواد فتحی دولیسکانی دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی  دانشگاه شاهد  
سعید قربانی استادیار دانشگاه شاهد  
مهدی مطهرنیا استادیار  
اکبر اشرفی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
غلامرضا کریمی استاد دانشگاه خوارزمی  
عنایت الله یزدانی دانشگاه اصفهان ایران گروه علوم سیاسی  
قربانعلی قربان زاده سوار استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  
طاهره ابراهیمی فر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
فرزاد رستمی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه رازی  
علی کمیجانی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  
مجید بزرگمهری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) https://publons.com

دریافت فایل راهنمای داور(pdf)