دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1393، صفحه 11-164 

مقاله پژوهشی

نقد رویکرد دموکراتیزاسیون و قرائت آن از تغییرات سیاسی جهان عرب

صفحه 11-34

امیر عظیمی دولت آبادی؛ علیرضا شجاعی زند؛ سید احمد موثقی گیلانی