دین و تحول دموکراتیک در مصر پسا‌ انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

فرایند دموکراسی‌خواهی، اصلی اجتناب‌ناپذیر و مسیر دست‌یابی به آن نیازمند دموکراتیزاسیون فرهنگی است تا بتوان در یک شرایط ارگانیک و در چشم‌انداز ساختار مدنظر آرمان‌های مردم، فاکتورهای واقعی آن را در جامعه پیاده کرد. مقاله حاضر به نقش دین در تحول دموکراتیک کشور مصر می‌پردازد. در این میان، پارادایم جدید مردم‌سالاری دینی به عنوان بارزترین شاخصه انقلاب 25 ژانویه مصر قلمداد می‌شود، زیرا برآیند نقش دین در انقلاب مصر، ایجاد تعادل میان نیروهای اسلام‌گرا، لیبرال و سکولار بوده است. برخی معتقدند سقوط نظام مبارک و پایان یافتن سلطه حزب دموکراتیک ملی، منجر به ظهور فضای سیاسی متنوع و حضور بازیگران جدید شده است. علاوه بر آن، گشایش سیاسی و کثرت‌گرایی حاصل در ترکیب جنبش‌ها و احزاب اسلامی، دیگر تحول بارز در مرحله پسا‌انقلاب مصر به شمار می‌رود. به دلیل آنکه نقش و عملکرد دین در روند دموکراسی‌سازی مصر در مرحله بعد از انقلاب، موضوع محوری مقاله است؛ بنابراین، استدلال می‌شود که گذار به دموکراسی در مصر، بدون در نظر گرفتن سطح تحلیل دین قابل‌بررسی نیست، اما کثرت‌گرایی در درون جنبش‌های اسلامی پس از انقلاب، مانع هژمونی نیروی اسلام‌گرای خاص در عرصه عمومی کشور مذکور می‌شود. گذار از مرحله اقتدارگرایی مبارک و گام نهادن در راه دموکراسی نیز گفتمان‌های احزاب و جریان‌های اسلام‌گرای سنتی و جدید را دگرگون، و ایدئولوژی و شیوه‌های متفاوتی به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religion and Democratic Transformation in Post-Revolutionary Egypt

نویسندگان [English]

  • Arsalan Ghorbani Sheikhneshin
  • Seyyd Ahmad Moussavi
چکیده [English]

The process of demand for democracy is an inevitable principle and path to achieve it necessitates a cultural democratization.  In the same way, it will be potential to implement the real elements of democracy in a society based on living condition and people’s inspirations perspectives.  This article examines the role of religion in Egyptian democratic transformation.  As far as an overall study in Egyptian Revolution shows, religion played a critical role in creation of equilibrium among Islamist, liberal and secular groups.  So, the new paradigm of democracy based on religion is regarded as the key parameter of “January 25 Revolution”.  Some believe that the collapse of the Mobarak regime and putting an end to the hegemony of National Democratic Party led to the emergence of pluralism in political climate and players.  Furthermore, the new political environment and diversity in component of movements and Islamic parties is a clear modification of post-revolutionary Egypt.  The role and task of religion in Egyptians democratization process is the core topic of this paper.  We will argue that the transition to democracy in Egypt would not be measured without a realistic account of religious analysis level; however, pluralism in Islamic movement after the Egyptian revolution will deter the dominance of hegemony by a specific Islamic group in the country.  Moreover, transition from dictatorship of Mubarak to democracy has generated a fundamental change in discourse of parties, traditional and modern Islamic groups and also led to diversity in ideology and methods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafism
  • Ekhwan al-Muslimin (Muslim Brotherhood)
  • Egypt
  • Islamic Drives