دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1400، صفحه 1-169 
5. بررسی کنش های سیاسی گروه های شیعی در یمن

صفحه 107-128

حسین احمدی سفیدان؛ مولود سعیدی اطهر