دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1400، صفحه 1-159 
6. بررسی دموکراسی آمریکایی در کشورهای اسلامی منطقة خاورمیانه

صفحه 133-159

مسعود تیموری؛ محمد رحیم عیوضی؛ سوسن صفاوردی؛ علی اکبر امینی