دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1397، صفحه 1-195 
7. بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

صفحه 173-195

حمزه صفوی؛ تورج افشاری بدرلو؛ نقی رجب زاده