دوگانه "هویت یابی" و "منطبق سازی" در اسلام سیاسی تونس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

هجوم مدرنیسم به مرزهای اسلام، واکنش‌های متعددی را در دنیای اسلام به همراه داشته است؛ طرد تمامیت غرب و بازگشت به اسلام اصیل با شعار احیای هویت اسلامی، پذیرش بلاقید فرهنگ غرب و رد ارزش‌های اسلامی با محوریت انطباق با دنیای مدرن و درنهایت بازگشت به ارزش‌های اسلامی در کنار پذیرش برخی از وجوه مدرنیسم که با پیگیری دو روند «هویت‌یابی» و «منطبق‌سازی» همراه بوده، سه واکنشی است که دنیای اسلام در قبال هجوم مدرنیسم از خود نشان داده است. واکنش سوم در قالب اسلام سیاسی در تونس ظهور کرده است؛ بنابراین، به هنگام مطالعه اسلام سیاسی در این کشور باید به دو مفهوم «هویت‌یابی» و «منطبق‌سازی» توجه کرد؛ اما در این میان پیگیری دو روند فوق همواره متعادل و متوازن نبوده و در مقاطع مختلف پیگیری یکی بر دیگری اولویت یافته است به‌گونه‌ای که برخی از مفهوم دگردیسی برای تحلیل تحولات جنبش اسلامی تونس بهره برده‌اند. پژوهش پیش رو ضمن بررسی چگونگی ظهور و صعود جنبش اسلامی تونس، به روند دگردیسی این جنبش در قالب دو مفهوم «هویت‌یابی» و «منطبق‌سازی» خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concepts of " finding identity" and " being adoptable" in Tunisian political Islam

نویسنده [English]

  • ahmad azizkhani
university of isfahan
چکیده [English]

The invasion of modernism to the Islamic territories has caused different reactions in the Islamic world. These reactions are of three-folds: disregarding the integrity of the west and returning to the fundamental Islam with respect to reviving Islamic identity, accepting western culture indisputably and neglecting Islamic virtues while adapting to modernism, and eventually returning to Islamic virtues once accepting some aspects of modernism with focus on the two concepts of "finding identity" and "being adoptable". This paper stands on this point that the third reaction in the form of political Islam has emerged in Tunisia; therefore, it is necessary while studding about the political Islam in this country, as well as the whole Islamic world, the concepts of " finding identity" and " being adoptable" be considered and Islamists reaction be analyzed with respect to these two concepts. This analytical-descriptive research, hence, has been carried out to answer to this question that how and in reaction to which issues political Islam has shaped and developed in Tunisia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: political Islam
  • Modernism
  • Tunisia
  • finding identity
  • being adoptable