دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار 1397، صفحه 1-167 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عوامل تأثیرگذار بر واگرایی روابط ایران و مصر (1392-1357)

صفحه 1-30

فرهاد درویشی سه تلانی؛ سمیرا مظفری