نقش اتاق فکرها در ترویج اسلام هراسی در انگلستان (مطالعه موردی: اتاق فکر «تبادل سیاست»)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دانشگاه تهران

چکیده

اسلام هراسی در چند دهه اخیر به عنوان یک چالش جدی برای مردم و دولت های غربی به ویژه در انگلستان مطرح بوده است. این مساله پس از حوادث 11 سپتامبر تشدید شد و ابعاد جدیدی به خود گرفت. اسلام‌هراسی ریشه در گذشته دارد و اقدامات گروههای اسلام گرای افراطی مانند القاعده در ایجاد تشدید آن تاثیر فراوانی داشته، اما اتاق فکر های جوامع غربی نیز نقش و تاثیر بسیار مهمی در تقویت، گسترش و جهت دهی آن به آن داشته اند. با توجه به تمرکز مقاله حاضر بر روی کشور انگلستان، پرسش مقاله اینست که اتاقهای فکر در این کشور چه نقش و تاثیری در تقویت، گسترش، و جهت دهی به اسلام هراسی دارند؟
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی و رصد فعالیت ها و اقدامات اتاق فکر “تبادل سیاست” در انگلستان تلاش می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود. بررسی ها نشان می دهد که این اتاق فکر راست‌گرا به شکل هدفمند به تهیه گزارشها و انتشار و ترویج ایده هایی می پردازد که اسلام و مسلمانان را به عنوان یک تهدید معرفی می کنند و از این طریق بر افکار مردم و تصمیم گیران و سیاستمداران و عملکرد آنها تاثیر می گذارد و آنها را برای مقابله با اسلام و مسلمانان جهت می دهند.

واژگان کلیدی: اسلام هراسی، 11 سپتامبر، اتاق فکر، انگلیس، مرکز تبادل سیاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Think tanks in Promoting Islamophobia in the UK (Case Study: "policy exchange")

چکیده [English]

Islamophobia in recent decades as a serious challenge for Western governments, particularly the British people has been raised. This problem was exacerbated after the events of September 11 and took on a new dimension. This Issue is rooted in the past and the actions of some Islamic Extremist groups. But Western think tanks had active role to intensify and magnify that. The question of this paper is that what is the role of think tanks to strengthen, expand, and direct the Islamophobia?
Using the Descriptive and analytical method and by review and monitor the activities of the think tank "policy change" in the UK we will answer the question. Our studies show that Western think tanks like Policy Exchange are trying to introduce Islam and moslim as a major threat for the policy makers and citizens of the western contries by publishing reports against Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamophobia
  • 11 September
  • Think Tank
  • UK
  • Policy Exchange
 
1. صباغیان، علی، 1392، شکست چندفرهنگ­گرایی و مسلمانان اروپا، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
2. کاستلز، امانویل، 1380، عصر اطلاعات؛ قدرت و هویت، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات طرح نو.
3. گلشن­پژوه، محمودرضا، 1390، جنگ نرم(6): ویژه جنگ رسانه­ای علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
ب- مقالات
4. افتخاری، اصغر، (1387)، «دو چهره اسلام هراسی؛ سلبی و ایجابی در تبلیغات غرب»، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 3، صص 29-43.
5. ذوالفقاری، محمد، (1393)، «هراس اخلاقی، رهیافتی برای فهم شیعه هراسی»، فصلنامه پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره 3، صص 167-194.
6. فرشادگهر، ناصر، (1394)، «پگیدا، شارلی ابدو... پروژه اسلام­هراسی یا گفتمان فوکویاما»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره 15، صص 185-193.
7. مرشدی­زاد، علی؛ زاهدغفاری، هشجین، (1386)، «اسلام هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل»، مجله دانش سیاسی، سال سوم، شماره 2، صص 113-139.
8. یزدان­پناه، محمد؛ عیسی­نژاد، محمد؛ نجات­پور، مجید، (1391)، «هویت اسلامی مهاجرین و امنیت فرهنگی اروپاییان: پیامدها و چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال اول، شماره 4، صص 133-143.
 
ج- انگلیسی
 
9.Appleby, Nicholas(2010), "Labelling the innocent: how government counterterrorism advice creates labels that contribute to the problem", Critical Studies on Terrorism, Vol. 3, No. 3, pp 421–436
10. Bald, John and Alice Harber, Neal Robinson and Elena Schiff (2009), " Faith Schools We Can Believe In: Ensuring that tolerant and democratic values are upheld in every part of Britain's education system" available at: http://www.policyexchange.org.uk/publications/category?cat=17
11. Bayraklı, E., & Hafez, F. (Eds.). (2016, March). European islamophobia report 2015. SETA. Available at: http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015/en/EIR_2015.pdf
12. Bleich, Erik (2011), "What Is Islamophobia and How Much Is There? Theorizing and Measuring an Emerging Comprative Concept", American Behaviorial Scientist, 55 (12).
13. Bright, Martin (2006), "When Progressives Treat with Reactionaries: The British State's flirtation with radical Islamism". Available at:  http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/when%20progressives%20treat%20with%20reactionaries%20-%20jul%2006.pdf
14. Caroline Cox and John Marks (2003) "The ‘West’, Islam and Islamism: Is ideological Islam compatible with liberal democracy?", Civitas. Available at: http://www.civitas.org.uk/pdf/cs29.pdf
15. Christian Concern (2017), “the challenge of Islam in the UK”, available at: http://www.christianconcern.com/our-issues/islam/the-challenge-of-islam-in-the-uk
16. Copsey, N., Dack, J., Littler, M., & Feldman, M. (2013). Anti-Muslim hate crime and the Far Right. Center for Fascist, Anti-Fascist and Post Facscist Studies, available at: https://www.tees.ac.uk/docs/DocRepo/Research/Copsey_report3.pdf
 
17. Daily Telegraph (2010), “Britain Divided by Islam”, Available at:http://www.telegraph.co.uk/news/religion/6965276/Britain-divided-by-Islam-survey-finds.html
18. Frampton, M., Goodhart, D., & Mahmood, K. (2016). Unsettled Belonging: A Survey of Britain’s Muslim Communities. Policy Exchange,[online] Available at: https://policyexchange. org. uk/publication/unsettled-belonging-a-survey-ofbritains-muslim-communities, 25
19. George Osborne (2004), "Bush is giving the Tories a masterclass in how to win", The Times, 31 August, Available at: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/article476521.ece
20. Githnes-Mazer, Jonathan and Robert Lambert (2010), “Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime: A London Case Study”, European Muslim Research Center, available at: https://www.counterextremism.org/download_file/98/134/107/
21. Goodman, C. J. (2008). "what is a think tank? . Retrieved 2 3, 2012, from atlasusa : http://www.atlasusa.org/V2/files/pdfs/Chapter Goodman.pdf
22. James Brandon and Douglas Murray (2007), "Hate on the State: How British libraries encourage Islamic extremism", Centre for Social Cohesion, Available at: http://www.socialcohesion.co.uk/files/1229624470_1.pdf
23. Lambert, Robert and Githens-Mazer,Jonathan(2010), "Islamophobia and Anti Muslim Hate Crime: UK Case Studies 2010", European Muslim Research Center and University of Exter, available at: http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/1/8/2012189209731734Islamiphobia%20and%20Anti%20Muslim%20Hate%20Crime_UK%20Case%20Studies.pdf
24. Maher, Shiraz (2011), "Ties that Bind: How the story of Britain’s Muslim Soldiers can forge a national identity", available at: http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/ties%20that%20bind%20-%20sep%2011.pdf
25. Maher, Shiraz and Frampton, Martyn (2009), " Choosing our friends wisely: Criteria for engagement with Muslim groups", available at:  http://www.policyexchange.org.uk/images/publications/choosing%20our%20friends%20wisely%20-%20mar%2009.pdf
26. Mills, Tom and Griffin, Tom and Miller, David (2011), "The Cold War on British Muslims: An examination of Policy Exchange and the Centrefor Social Cohesion", Spinwatch Foundation, available at: http://www.spinwatch.org/index.php/about/bookstore/item/5416-the-cold-war-on-british-muslims
27. Munira Mirza, Abi Senthilkumaran and Zein Ja'far (2007), " Living apart together: British Muslims and the paradox of multiculturalism", available at:   http://www.policyexchange.org.uk/publications/category/item/living-apart-together-british-muslims-and-the-paradox-of-multiculturalism
28. Peter Barron (2007), "Disastrous misjudgement?", BBC Blogs, 13 December 2007. Available at: http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2007/12/disastrous__misjudgement.html
29. Richardson, Robin (2012), "Islamophobia or anti-Muslim racism – or what? – concepts and terms revisited", available at: http://www.insted.co.uk/anti-muslim-racism.pdf
30. Rich, A. (2004) Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise, Cambridge : Cambridge University Press
31. Tell, M. A. M. A. (2016). The geography of anti-Muslim hatred: Tell MAMA annual report 2015. Faith Matters, London. Retrieved on 5th September. Available at: https://www.tellmamauk.org/wp-content/.../pdf/tell_mama_2015_annual_report.pdf
32. The Guardian (2016), “UK Muslims show worrying belief in conspiracy theories, claims thinktank”, available at: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/02/uk-muslims-show-worrying-belief-in-conspiracy-theories-claims-thinktank