بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سلفیت به‌صورت یک جریان فکری و مذهبی و با رویکردی انتقادی در پهنه جهان اسلام شکل گرفت، اما پس از مدتی از نظر فکری و ایدئولوژیک دچار چنددستگی شد.گروهی از سلفی‌ها تحت تأثیر افکار و عقاید اشخاصی چون سید قطب، به سلفیت جهادی روی‌آورند. جریان سلفی جهادی گونه‌ای از سلفی‌ها هستند که ضمن اعتقاد به لزوم پیروی از اصول اسلام، تأکید ویژه‌ای بر جهاد به‌عنوان یکی از ارکان دین اسلام دارند. سلفی‌های جهادی فقط پیروان اصول و مبانی خود را مسلمان واقعی دانسته و افراد، گروه‌ها و مذاهبی که مبانی آنان را نمی‌پذیرند را تکفیر کرده و برای مقابله سخت و خشن با آنان برمی‌آیند. می‌توان علل و عوامل مختلفی همچون عوامل سیاسی، اجتماعی یا هویتی را در افکار، عقاید و اقدامات سلفیت جهادی مؤثر دانست. نظر به اینکه تاکنون پژوهشی در راستای تأثیر عامل هویت بر عقاید جریان سلفیت جهادی صورت نپذیرفته؛ بنابراین، این پژوهش بر این مسئله تمرکز دارد. پرسش اصلی پژوهش این است که عامل هویت چه تأثیری بر عقاید جریان‌های سلفی جهادی در سطح جهان اسلام دارد. یافته‌های این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که جریانات سلفی جهادی در جهان اسلام، تعاریفی بسیار ضیق از «ما»ی هویتی در کنار تعریف بسیار فراخ از «دیگری» هویتی ارائه داده و به تنش‌ها در جهان اسلام دامن می‌زنند. همچنین این گروه‌ها عامل عقب‌ماندگی و تحقیر جهان اسلام را نفوذ فرهنگ و هویت غربی و مفاهیم برآمده از آن می‌دانند و به این دلیل مقابله با جهان غرب را بر خود واجب می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studing the ideas of the jihadi Salafist currents based on the identity factor

نویسندگان [English]

  • hamzeh safavi
  • Turaj Afshari Badrlu
  • naqi rajabzade
Regional Studies group, Law and Political Science Faculty, University of Tehran
چکیده [English]

Salafism was formed as a religious and intellectual current with a critical approach in the Islamic world, but after a while, the flow of Salafism was torn ideologically to several parts. Jihadi Salafists only accept the followers of their principles as real Muslims, and excommunicate those individuals, groups, and religions who do not accept their foundations, and seek to deal with them in the hard and violent way. Various factors such as political, social or identity are effective in the thoughts, beliefs and actions of the jihadi Salafist. In this regard, the main question of the research is how the identity factor influences the ideas of the jihadi Salafism currents in the Islamic world. Indeed, the ideas of the jihadi Salafist and its widespread propaganda in the Islamic world, give rise to very deficient definitions of "our" identity along with a very broad definition of "other" identity and tensions in the Muslim world. They also consider the retardation and humiliation of the Islamic world as a result of the influence of Western culture and of the concepts derived from the West, and therefore it is incumbent on them to confront the West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • ُSalafism
  • Jihadi Salafi Currents
  • believes
  • Islamic Wolrd