دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-112 
1. اسلام سیاسی و «القاعده»

صفحه 1-33

10.30479/psiw.2012.176

عبدالوهاب فراتی؛ مهدی بخشی شیخ احمد