دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آبان 1391، صفحه 1-142