ژنوم های ژئوپلیتیک مؤثّر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کشورها بازیگرانی مستقل درعرصه­ی سیاست خارجی هستند که توان بازیگری آنها ریشه در بافت­های ژئوپلیتیک همچون ژئواکونومی، هیدروپلیتیک، ژئوکالچر و ژئواستراتژی دارد. اما در سطحی ریزتر هر کدام از این بافت­ها مشتمل بر چندین ژنوم هستند. ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه‌ی جغرافیایی ژنتیک سیاست در یک کشور است که تأثیر بسزایی در شکل‌بخشیدن به رفتارهای نظام سیاسی در نظام بین‌الملل دارد. جمهوری آذربایجان برای ایران دارای اهمیت اقتصادی، ژئوپلیتیک و امنیتی است. در این پژوهش به‌دنبال پاسخِ این پرسش هستیم که بافت­ها و ژنوم­های ژئوپلیتیک مؤثّر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجان کدام­اند و این عوامل چگونه سیاست خارجی این کشورها را متأثّر می­نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Affecting Geopolitical Genome in the Foreign Policy of Iran and Republic of Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • mohsen khalili 1
  • jahangheyr heydari 2
  • hadi sayyadi 3
  • hossein asghar sani 3
چکیده [English]

Geopolitical Genome is the geographical genetic map of the politics and derived from geography of a country. Foreign policy of every country have affected by genetic map of the geopolitics. Iran in the neighboring with 15 countries is a strategic region. Understanding the genomes and codes of the neighbor countries has an effective role to drafting a proper foreign policy with geopolitical characteristics of Iran. The authors of the present paper with analysis of the geopolitical themes of Iran and Azerbaijan, have tried to find the format of the confronting codes and genomes of Iran and Azerbaijan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical genome
  • geopolitical code
  • Foreign Policy
  • Iran
  • Azerbaijan