بررسی رابطه‌ی مدرنیته و بنیادگرایی اسلامی بر اساس مفهوم نوستالژی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در پی ورود مدرنیته به خاورمیانه و جوامع مسلمان، نحوه‌ی رویارویی یا تعامل با این پدیده، به یکی از دل‌مشغولی‌های متفکرین و اندیشمندان آن‌ها تبدیل شده وگمانه‌زنی‌های بسیاری را درپی داشته است و هر پژوهنده‌ای از زاویه‌ای خاص و یا از نمایی کلی بدان پرداخته‌است. ظهور برخی جلوه‌های بنیادگرایی در این جوامع، محققان را به این باور رسانده است تا میان این دو مقوله ارتباط برقرار سازند. در پژوهش حاضر  سعی بر آن است تا بر اساس مفهوم نوستالژی به تحلیل و بررسی این رابطه پرداخته‌شود. به همین جهت با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن ارائه ی شرحی از مدرنیته، بنیادگرایی و بنیادگرایی اسلامی و بیان عناصری مشخص به عنوان نشانه‌های نوستالژیک‌شدن جوامع مسلمان در مقابله با مدرنیته، تلاش می‌کنیم ریشه‌های نوستالژیک‌گونه‌ی آن‌ها را به نمایش درآوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the relation between modernity and the Islamic fundamentalism based on nostalgia concept

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mohaghar 1
  • mohammad khateibi ghozhadi 2
1 Ferdowsi University Of Mashhad
چکیده [English]

Fundamentalism is one of the famous phenomena within Islamic mainstream today. Indeed, the movements occurred in Islamic societies have caused to pay more attention to this issue. Following the entry of modernity to the Middle East, particularly in the Muslim societies, Muslim thinkers and scholars have had some concerns about the relations between modernity and the fundamentalism. They, in turn, have suggested many different opinions on the roots and results of this relation. This study aimed to investigate the relationship and tries to analyze the relation based on nostalgia phenomenon. So, using the descriptive- analytical method, we define the concepts of “modernity” and “fundamentalism”, specially “Islamic fundamentalism”. Then, offering some specific elements as nostalgia symbols of modernity, we show the nostalgic roots in framework of fundamentalism. Finally, we try to provide evidences explaining the relation between modernity and fundamentalism accordance with the nostalgia concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • Fundamentalism
  • Islamic Fundamentalism
  • nostalgia