دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، اسفند 1395، صفحه 1-178 
تحلیلی درباره ماهیت روابط ایران و پاکستان(1364-1394)

صفحه 67-98

رضا سیمبر؛ سید سعید میرترابی؛ محمد باقر علی تبارفیروزجایی