زمینه ها و چالش های هویتی فراروی مسلمانان در اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی قم

چکیده

امروزه مسلمانان اروپا به عنوان بزرگترین اقلیت دینی، به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده اند که نقش مهمی در تحولات این قاره در آینده می توانند داشته باشند. مسلمانان اروپایی اکثرا مهاجرین مسلمانی هستند که از نیمه دوم قرن بیستم به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند و سپس با اقامت در این منطقه، مانند سایر شهروندان اروپایی از حقوق شهروندی برخوردار شده اند بااین وجود، شواهد موجود نشان می دهد که مسلمانان اروپایی با محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند. این مساله از یکسو به دلیل شرایط و ترکیب خاص غیرمنسجم و غیرسازمان یافته مسلمانان اروپایی و از سوی دیگر تحت تاثیر سیاست های دولت های اروپایی و بازنمایی رسانه ای اسلام و مسلمانان شکل گرفته است. دراین میان، عواملی مانند حادثه 11 سپتامبر، اقدامات تروریستی در اروپا مانند حادثه شارلی ابدو و یا اقدامات تروریستی اخیر در پاریس، ظهور جریان های سلفی تکفیری مانند داعش و جذب برخی از مسلمانان اروپایی در این گروه ها نیز بر جایگاه و وضعیت آنان تاثیر بسیاری برجای گذاشته است. این مقاله به بررسی پیش زمینه های تاریخی ، سیاسی و اجتماعی موثر در ساخت هویت مسلمانان اروپا و شرایط کنونی آنان در پرتو تحولات اخیر منطقه ای و بین المللی و سیاست هویت دولت های اروپایی در قبال جامعه مسلمان اروپا پرداخته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

زمینه ها و چالش های هویتی فراروی مسلمانان در اروپا

چکیده [English]

امروزه مسلمانان اروپا به عنوان بزرگترین اقلیت دینی، به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده اند که نقش مهمی در تحولات این قاره در آینده می توانند داشته باشند. مسلمانان اروپایی اکثرا مهاجرین مسلمانی هستند که از نیمه دوم قرن بیستم به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند و سپس با اقامت در این منطقه، مانند سایر شهروندان اروپایی از حقوق شهروندی برخوردار شده اند بااین وجود، شواهد موجود نشان می دهد که مسلمانان اروپایی با محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند. این مساله از یکسو به دلیل شرایط و ترکیب خاص غیرمنسجم و غیرسازمان یافته مسلمانان اروپایی و از سوی دیگر تحت تاثیر سیاست های دولت های اروپایی و بازنمایی رسانه ای اسلام و مسلمانان شکل گرفته است. دراین میان، عواملی مانند حادثه 11 سپتامبر، اقدامات تروریستی در اروپا مانند حادثه شارلی ابدو و یا اقدامات تروریستی اخیر در پاریس، ظهور جریان های سلفی تکفیری مانند داعش و جذب برخی از مسلمانان اروپایی در این گروه ها نیز بر جایگاه و وضعیت آنان تاثیر بسیاری برجای گذاشته است. این مقاله به بررسی پیش زمینه های تاریخی ، سیاسی و اجتماعی موثر در ساخت هویت مسلمانان اروپا و شرایط کنونی آنان در پرتو تحولات اخیر منطقه ای و بین المللی و سیاست هویت دولت های اروپایی در قبال جامعه مسلمان اروپا پرداخته است .

کلیدواژه‌ها [English]

  • اسلام
  • مسلمانان
  • هویت
  • اروپا
  • اسلام اروپایی