دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، زمستان 1398، صفحه 1-150 
2. تحلیل مواضع ترکیه در قبال تحولات منطقه مورد مطالعه: داعش

صفحه 23-46

غلامعلی مصطفوی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ یاشار ذکی