قدرت هنجاری و اروپایی سازی کشورهای اسلامی جنوب و شرق مدیترانه از طریق سیاست همسایگی اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی این موضوع است که اتحادیه اروپا از طریق سیاست همسایگی مبتنی بر قدرت هنجاری  چرا و چگونه اقدام به انتقال هنجارها و ارزش‌های اروپایی به کشورهای اسلامی جنوب و شرق مدیترانه و اروپایی کردن آنها می‌کند و این اقدامات چه پیامدهایی در پی دارد؟
روش: چارچوب تحلیلی برای بررسی موضوع مقاله نظریه قدرت هنجاری و روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی- تحلیلی است. همچنین شیوه گردآوری داده ها شیوه کتابخانه های است که در این چارچوب منابع مختلف شامل کتاب، مقاله ها، اسناد، اظهار نظر های مقامات مربوطه و ... بررسی شده و داده های مربوطه جمع آوری گردیده است.
یافته­ها: اتحادیه اروپا درراستای تضمین امنیت و ثبات برای خود و پیشگیری از ظهور خطوط جداکننده جدید بین اروپای گسترش‌یافته و کشورهای همسایه و تقویت روابط با کشورهایی غیرعضو که ازاهمیت راهبردی برای بازآرایی ژئوپلیتیکی و اقتصادی اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر جهانی برخوردارند، در چارچوب قدرت هنجاری و سیاست همسایگی از طریق مشروط‌سازی روابط دوجانبه یا از طریق ابتکارات منطقه‌ای خود با کشورهای جنوب و شرق مدیترانه آنها را وادار به حرکت در مسیر ارزش‌ها و هنجاری‌های مورد نظر خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که جوهر فرایند اروپایی‌سازی است،
نتیجه­گیری: اروپایی کردن کشورهای اسلامی جنوب و شرق مدیترانه از طریق سیاست همسایگی اتحادیه اروپا تبعاتی همچون کم‌رنگ کردن اسلام سیاسی در منطقه، استحاله ارزش‌های اسلامی، عادی‌سازی روابط منطقه با رژیم صهیونیستی، تحت‌الشعاع قرار دادن مسئله فلسطین به عنوان محوری‌ترین مسئله جهان اسلام، ایجاد اختلاف و تفرقه بین کشورهای اسلامی، خدشه‌دار کردن همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای اسلامی از طریق ادغام کشورهای منطقه در بازار واحد اروپا در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normative Power and Europeanization of the Islamic countries of the southern and eastern Mediterranean through the European Neighborhood Policy

نویسنده [English]

  • ALi Sabbaghian
چکیده [English]

Objective: The purpose of this Paper is to examine how the European Union, through its neighborly policy based on normative power, transfers European norms and values to Islamic countries in the south and east of the Mediterranean and Europeanizes them, and what are the consequences of these actions?
Method: The analytical framework for examining the subject of the article is normative power theory and the research method used is the descriptive-analytical method. Also, the method of data collection is the method of libraries in which various sources including books, articles, documents, comments of relevant officials, etc. have been studied and the relevant data has been collected.
Results: European UnionIn order to ensure security and stability for itself and to prevent the emergence of new dividing lines between Europe and neighboring countries and to strengthen relations with non-member countries which have a strategic role to play in reorganizing the EU's geopolitical and economic power, by Neighborhood policy, through the conditionalizing of bilateral relations or through regional initiatives with the southern and eastern Mediterranean countries, forces them to move in the direction of their desired values and norms in the political, economic, cultural and social spheres, which is the essence of the Europeanization process.
Conclusion: The Europeanization of Islamic countries in the south and east of the Mediterranean through the EU's neighborhood policy has consequences such as diminishing political Islam in the region, transforming Islamic values, normalizing regional relations with the Zionist regime, overshadowing the Palestinian as one of the most central issue among Islamic countries, the deterioration of economic cooperation between Islamic countries is followed by the integration of the countries of the region in the single European market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • Europeanization
  • Neighborhood Policy
  • Normative Power
  • Southern Mediterranean Neighbors
  • Mena Region
1. ثمودی پیله رود، علیرضا. (1396). قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالشها. فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، 1-33.
2. حکمت نژاد، ناصر و رمضانی، محمد علی. (1394). تحلیل عملکرد سیاست همسایگی اتحادیه اروپا: مطالعه موردی: اوکراین. پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل، 3 (2)، 49-71.
 
References
1.   Attinà, in Fulvio & Rosa Rossi. (2004).European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues. Catania: University of Catania.
2.   Behr, T. (2013). "EU Foreign Policy and Political Islam: Towards a New Entente in the Post-Arab Spring Era?" The International Spectator , 45 (1), 20-33.
3.   Carlo Altomonte & Mario Nava. (2005). Economics and Policies of an Enlarged Europe. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
4.   Ciambra, A. (2008). Normative Power Europe: Theory and Practice of norms. Catania: JMWP.
5.   Dandashly, A. (2013). The EU and the Southern Neighbors in the Wake of the Arab Spring: The Democracy-Security Dilemma. Victoria: Canadian Political Science Association.
6.   DEL SARTO, R. A. (2016). "Normative Empire Europe: The European Union, its Borderlands, and the ‘Arab Spring’". Journal of Common Market Studies , 54 (2), 215–232.
7.   Kaca, E. (2018, 12 23). http://www.pism.pl/publications/bulletin/no-89-1160. Retrieved from http://www.pism.pl: http://www.pism.pl/publications/bulletin/no-89-1160
8.   Karim El Aynaoui,Uri Dadush,Karim El Mokri,Rim Berahab. (2016). The Unmet Challenge of Interdependence in the EU-MENA Space: A View from the South. Bruegel: OCP Policy Center.
9.   Lippert, B. (2008). European Neighbourhood Policy:Many reservations – some progress – uncertain prospects. Berlin: Institute for European Politics.
10.  Manners, I. (2009). The Concept of Normative Power in World Politics. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.
11.  Manners, J. (2002). "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?" Journal of Common Market Studies , 40 (2), 235-258.
12.  Michele Comelli,Atila Eralp,Çiğdem Üstün. (2009). The European Neighbourhood Policy and the Southern Mediterranean Drawing from the Lessons of Enlargement. Ankara: Middle East Technical University Press.
13.  Orbie, Jan & Tortell, Lisa. (2009). The European Union and the Social Dimension of Globalization: How the EU infl uences the world. New York: Routledge.
14.  Ramezani, m. a., & Hekmatnejad, N. ( 2016). "Analysis of the European neighborhood policy (ENP): Ukraine as a case study". Iranian Research Letter of International Politics , 49-71.(in persian)
15.  Samoudi Pilehrood, A. (2017). "The European Union's Normative Power; Instruments and Challenges". Central Asia and Caucasus Studies , 23 (97), 1-32. (in persian)
16.  Schimmelfennig, F. (2012). "Europeanization beyond the member states". Living Reviews in European Governance , 7 (1), 5-31.
17.  Silvia Colombo, Andrea Dessì and Vassilis Ntousas. (2017). The EU, Resilience and the MENA Region. Brussels, Belgium: Foundation for European Progressive Studies.
18.  Sittermann, B. (nd). Europeanisation –A Step Forward in Understanding Europe? Münster: Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
19.  Stivachtis, y. (2018). Conflict and Diplomacy in the Middle East: External Actors and Regional Rivalries. Bristol, England: E-International Relations.
20.  STOKKE, O. (2006). Aid and Political Conditionality. Oslo: Norwegian Foreign Policy Studies, Norwegian Institute of International Affairs.
21.  Tobias, L. (2013). "EU normative power and regionalism: ideational diffusion and its limits". Cooperation and Conflict:Journal of the Nordic International Studies Association , 48 (2), 211-228.
22.  Union, E. (2007). The European Neighbourhood Policy and Israel. Delegation of the European Commission to the State of Israel.
23.  YOUNGS, M. E. (2007). Political Islam and European Foreign Policy Perspectives from Muslim Democrats of the Mediterranean. Brussels: Centre for European Policy Studie.