دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29، خرداد 1398، صفحه 1-175 

مقاله پژوهشی

1. ژئوپلتیک انتقادی و تحلیل رویکرد ترکیه در قبال داعش

صفحه 1-23

10.30479/psiw.2019.8863.2273

هادی صادقی اول؛ رضا گرشاسبی؛ جعفر نقدی عشرت آباد