واکاوی کنش انقلابی عبدالوهاب حسین، پیشگام جنبش 14 فوریه بحرین، بر اساس نظریه پی‌یر انسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشجو

چکیده

هدف: هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر واکاوی کنش انقلابی یکی از مهم‌ترین رهبران کمتر شناخته‌شده جنبش 14 فوریه بحرین به نام عبدالوهاب حسین است. عبدالوهاب حسین ازنظر بسیاری از سیاستمداران بحرینی، آغازگر جنبش مذکور بوده است. وی که هماره از سوی رسانه‌های عربی و بین‌المللی تحریم رسانه‌ای شده بود، آرمان‌شهر خاصی برای مردم بحرین متصور بوده است. ازاین‌روی هدف فرعی این مقاله ترسیم آرمان‌شهر موردنظر وی است.
روش: روش مورداستفاده در این پژوهش هرمنوتیک عام بر اساس نظریه پی‌یر انسار است. در این روش زمینه و زمانه و آثار مکتوب و سخنان منقول عبدالوهاب حسین موردمطالعه قرار می‌گیرد تا کنش انقلابی و مقصود وی از آرمان‌شهر موردنظر را به‌خوبی تبیین ساخت.
یافته‌ها: یافته‌های مقاله نشان می‌دهد عبدالوهاب حسین پس‌ازآنکه با کلام و سخن تأثیرگذار کوشید وضعیت نامطلوب بحرین را نشان دهد، به ترسیم آرمان‌شهر مطلوب خود پرداخت. وی با توجه به جمعیت اکثریت شیعه در بحرین، حکومت مطلوب آرمان‌شهر خود را تشکیل حکومت اسلامی دانست. این بدین معنی نبود که وی به خواسته مردم دیگر مذاهب و ادیان بی‌توجه بوده است. او در روند پیکار سیاسی با حکومت آل‌خلیفه در طول جنبش 14 فوریه بحرین بیان داشت که ساختار سیاسی و ماهیت آرمان‌شهر آتی مردم، منوط به انتخاب و رأی آنان است، لذا او نیز پیرو خواسته اکثریت مردم خواهد بود.
نتیجه‌گیری: کنش انقلابی عبدالوهاب حسین در جنبش 14 فوریه توانست مردم را از خاندان آل خلیفه مأیوس ساخته و آنان را به‌سوی ساختن آرمان‌شهر آرمانی خویش رهنمون سازد. اقدام عبدالوهاب حسین در بسیج مردمی جهت حرکت به‌سوی تغییر نظامی اقدامی موفقیت‌آمیز بود اما اختلاف در شیوه پیشبرد این رهیافت توسط دیگر رهبران مردمی بحرین موجب فرسایشی شدن آن تا به امروز گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Revolutionary Action of Abdul Wahab Hussein, the Pioneer of the February 14 movement in Bahrain, Based on Pierre Ansar`s Theory

نویسندگان [English]

  • Hassan majidi 1
  • alireza beygi 2
1 imam sadeq university
2 University student
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this article is to analyze the revolutionary action of one of the most important, but lesser-known, leaders of the February 14 movement in Bahrain, Abdul Wahab Hussein. According to many Bahraini politicians, Abdul Wahab Hussein was the initiator of the movement. He was always banned by the Arab and international media. He has envisioned a special utopia for the people of Bahrain. Therefore, the sub-objective of this article is to draw the ideal city he meant.
Method: The method used in this study is general hermeneutics based on Pierre-Ansar's theory. In this method, the background, time, written works and words of Abdul Wahab Hussein are studied in order to explain the revolutionary action and its purpose of the desired utopia.
Results: The results of this article show that Abdul Wahab Hussein, after trying to show the unfavorable situation of Bahrain with his influential words, drew his ideal utopia. Considering the majority of the Shiite population in Bahrain, he considered the ideal government of the utopia to be the formation of an Islamic government. It does not mean that he was indifferent to the wishes of other peoples and religions. During the political struggle with the Al-Khalifa government during the February 14 movement in Bahrain, he said that the political structure and nature of the people's future utopia depended on their choice and vote, so he would follow the wishes of the majority of the people.
Conclusion:Abdul Wahab Hussein's revolutionary action in the February 14 movement was able to discourage the people from the Al-Khalifa family and lead them to build their ideal city. Abdul Wahab Hussein's move to mobilize the people to move toward military change was a success, but differences over how other Bahraini popular leaders have promoted it have eroded it to this day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • February 14 Movement
  • Bahrain
  • Al Khalifa
  • Hermeneutics
  • Pierre Ansar
  • Abdul Wahab Hussein
 
1. انسار، پی‌یر (1381). ایدئولوژی‌ها. کشمکش‌ها و قدرت. ترجمه مجید شریف. چاپ اول. تهران: قصیده‌سرا.
2.  بوصفوان، عباس (2012). ربیع البحرین، حصاد الساحات. الطبعة الثانیة. مرآة البحرین. ص 501 ـ 507.
3. بیگی، علیرضا (1397ب). عبدالوهاب حسین و جنبش 14 فوریه بحرین. خاستگاه اجتماعی، سپهر اندیشه‌ای، کنش سیاسی. بهار 1397. قم: نشر شهید کاظمی.
4. بی‌نا (20/5/2013). البحرین: مفجر الثورة بین عشاقه و محبیه. یوتیوب. (آخرین بازدید در تاریخ 14/7/1396). قابل مشاهده در سامانه ذیل:http://yon.ir/oJcm1
5. بی‌نا (2012 أ). الإعلام السیاسی فی البحرین: من «الجداریات» و المنشورات الی المنتدیات، ربیع البحرین، حصاد الساحات 2011. الطبعة الثانیة. مایو 2012. مرآة البحرین. ص 197 ـ 203.
6. بی‌نا (2014 أ). الثابت و المتحول، الخلیج بین الشقاق المجتمعی و ترابط المال و السلطة. مرکز الخلیج لسیاسات التنمیة.
7. الجزیرة (14/3/2011). مستشار للملک: قوات خلیجیة بالبحرین. تاریخ مشاهده (23/8/2011). قابل مشاهده در سامانه ذیل:http://yon.ir/r7gkf
8. الجزیرة (8/3/2011). ائتلاف یدعو لإسقاط الملکیة بالبحرین. تاریخ مشاهده (23/8/2011). قابل مشاهده در سامانه ذیل:http://yon.ir/84slW
9. جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة (2014). أحادیث الإصلاح معلقة علی فوهات البنادق. تقریر الأولی یوثق بالأرقام أبرز انتهاکات السلطات البحرینیة لحقوق الإنسان خلال العام 2014. جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة. دائرة الحریات و حقوق الإنسان. 10 فبرایر 2014.
10.   جهان‌خواه، عادل و دیده‌ورا، ذوالفقار (1393). «بن‌مایه‌های بیداری اسلامی با مطالعه موردی بحرین». مجله سیاست دفاعی. 22(86): 67 ـ 106.
11.   حسین، عبدالوهاب (1395). گواه میهن، اظهارات رهبران انقلاب 14 فوریه بحرین و مخالفان رژیم در دادگاه نظامی آل خلیفه. ترجمه علیرضا بیگی و سجاد رفیعیان. تابستان 1395. قم: نشر شهید کاظمی.
12.   حسین، عبدالوهاب (1395الف). بازخوانی خطبه‌های انقلابی امام حسین علیه‌السلام. ترجمه دکتر حجت‌الله فسنقری و قزلسفلو. چاپ اول. نشر معارف.
13.   حسین، عبدالوهاب (1395ب). در کتاب گواه میهن، اظهارات رهبران انقلاب 14 فوریه و مخالفان رژیم در دادگاه‌های نظامی آل خلیفه. نوشته شده توسط جمعی از نویسندگان. ترجمه علیرضا بیگی  چاپ اول. قم: نشر شهید کاظمی. صص 16 ـ 44.
14.   حسین، عبدالوهاب (2007). الدولة و الحکومة. الطبعة الأولی. مکتبة دار الجنان. البحرین.
15.   حسین، عبدالوهاب (2009 أ). ذاکرة الشعب، مجموعة من الأسئلة و الأجوبة التی تمثل جزء مهما من ذاکرة شعب البحرینی. الجزء الأول. الطبعة الأولی. دار العصمة. السنابس. البحرین.
16.   حسین، عبدالوهاب (2009 ب). الإنسان، رؤیة قرآنیة. الجزء الثانی. دار العصمة. مکتبة مؤمن قریش.
17.   حسین، عبدالوهاب (2011). رؤیة اسلامیة حول الغربة و الإغتراب، لمناسبة لقاء الثلاثاء. الطبة الأولی. شباط 2011. تیار الوفاء الإسلامی.
18.   حسین، عبدالوهاب (2012). قراءة فی بیانات ثورة الإمام الحسین علیه‌السلام. الطبعة الثانیة. لجنة الوفاء للشهداء و تیار الوفاء الإسلامی.
19.   حسین، عبدالوهاب (2015). إضاءات علی درب سید الشهداء. الطبعة الأولی. تیار الوفاء الإسلامی.
20.   الدقاق، عبدالله (2/4/1396). تاریخ شکل‌گیری گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در بحرین. مصاحبه‌کننده علیرضا بیگی. قم.
21.   الدیری، علی أحمد (2012). خارج الورق داخل المیدان، ربیع البحرین، حصاد الساحات. الطبعة الثانیة. یولیو. مرآة البحرین. 147 ـ 171.
22.   الراشد، راشد (بی‌تا). بحرین مسیرة شعب یبحث عن الهویة و الحریة و الکرامة. بی‌جا. (نسخه الکترونیکی).
23.   ربیع، داود (2014). التجنیس فی البحرین. بیروت – لبنان: دار الصحف للنشر و التوزیع.
24.   رویوران، حسین (1395). آیت الله شیخ عیسی قاسم خط قرمز مردم بحرین. ماهنامه عقیدتی. فرهنگی، سیاسی، اجتماعی پاسدار اسلام. شماره 413 – 414- تیر و مرداد 1395. تاریخ مشاهده (11/10/1397). قابل مشاهده در سامانه ذیل:http://pasdareeslam.com/40337
25.   سلمان، علی (2017). مرافعة وطن، نص مرافعة زعیم المعارضة البحرینیة الشیخ علی سلمان امام القضاء البحرینی. جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة.
26.   سلیمی، فاطمه (1392). «بحرین/ بیداری اسلامی در جزیره خونین اسلامی». مجله رشد آموزش علوم اجتماعی. (58):8 ـ 15.
27.   السندی، سیدمرتضی (7/5/1396). نقش تیار الوفاء الإسلامی در جنبش 14 فوریه بحرین. مصاحبه‌کننده علیرضا بیگی. قم.
28.   ماحوزی، عبدالله (1393). «بیداری اسلامی در بحران و قیام 14 فوریه 2011 و بحران در بحرین». مجله فرهنگ اسلامی. 11(1):  198 ـ 220.
29.   المرزوق، حسین فؤاد (2014). الشیخ عیسی قاسم و التجربة البرلمانیة الاولی (مواقف و صور). مجموعة حوارات مع ملازمی الشیخ فی مفاصل حیاته المتعاقبة. رسالة القلم. اسلامیة ثقافیة شاملة. عدد الخاص، حول القائد آیت‌الله قاسم. العدد الثامن الثلاثون. السنة العاشرة – ربیع‌الثانی. 1432 ه. 2014 فبرایر. مکتبة فدک. قم المقدسة. الجمهوریة الإسلامیة فی إیران. ص 133 الی 197.
30.   مرزوق، عادل (2012). ثورة اللؤلؤة: الشهادة المحرمة، ربیع البحرین، حصاد الساحات. الطبعة الثانیة. یولیو. مرآة البحرین. ص 183 ـ 192.
31.   المرشد، عباس (2014). جدار الصمت: انهیار السلطویة، مدخل توثیقی لثورة 14 فبرایر البحرینیة. الطبعة الأولی. مرکز الأوال للدراسات و التوثیق. بیروت.
32.   المرشد، عباس و الخواجه، عبدالهادی (2008). التنظیمات و الجمعیات السیاسیة. فرادیس للنشر و التوزیع. مملکة البحرین.
33.   موقع فضیلة الأستاذ عبدالوهاب حسین (19/7/2010 أ). السیرة الذاتیة. نشر علی موقع فضیلة الأستاذ عبدالوهاب حسین فی تاریخ 19/7/2010. متاح علی الرابط التالی:
34.   موقع فضیلة الأستاذ عبدالوهاب حسین (19/7/2010 ب). نبذة مختصرة. نشر علی موقع فضیلة الأستاذ عبدالوهاب حسین فی تاریخ 19/7/2010. متاح علی الرابط التالی: http://yon.ir/x1WZt