دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 9-171 

مقاله پژوهشی

NATO in Afghanistan Evaluation of its Challeneges for Establishing the Security in an Islamic Country

صفحه 9-28

مجید بزرگمهری؛ حسن عیوض زاده اردبیلی؛ نازنین خرمی


Assessment of Cultural Activities of I.R of Iran in Islamic World; Suggestion of some Suitable Strategies

صفحه 97-120

غلامرضا کریمی؛ حسینعلی توتی؛ حمیدرضا ملکمحمدی