تأثیر محور مقاومت بر عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار روابط بین ‌الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

10.30479/psiw.2021.15493.2994

چکیده

هدف:از جمله نتایج انقلاب اسلامی 1357 و استقرارنظام جمهوری اسلامی در ایران، ایجاد منازعه و تعارض با آمریکا و دشمنی با رژیم صهیونیستی بوده است. در این بین، از جمله ملزومات جهتگیری ضد صهیونیستی جمهوری اسلامی، شکلگیری اتحاد با سوریه و به­تدریج شکلگیری محور مقاومت بوده است. از این رو، هدف مقاله بررسی تأثیر محور مقاومت بر عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است.
روش:این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی انجام شده است.
 یافتهها:یافتههای مقاله نشان دهنده تأثیرگذاری محور مقاومت بر عمق استراتژیک ایران از طریق تعقیب این ساز وکارها است: ایجاد گروههای وفادار و تأسیس پایگاههای مقاومت در منطقه، اتحاد استراتژیک با سوریه و سایر متحدان غیردولتی و افزایش موازنه بیرونی قدرت، ارتقای توانایی موشکی ایران و تقویت موازنه درونی قدرت،افزایش قدرت نظامی حزبالله، حماس و جهاد اسلامی و تضعیف توانایی بازدارندگی و کاهش ضریب امنیت ملی رژیم صهیونیستی.
نتیجهگیری:شکلگیری و گسترش محور مقاومت، منجر به افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه هلال خصیب گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Resistance Axis on the Strategic Depth of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Bagheri 1
  • Ali Omidi 2
  • EnayatollahYazdani Yazdani 3
1 Ph.D. of International Relations from Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran,
2 Associate Professor of International Relations, Department of Political Science, University of Isfahan
3 Associate Professor of International Relations, Department Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: After the 1979Islamic revolution and the establishment of the Islamic Republic in Iran, hostility between Iran andthe Zionist Regime has been created and escalated. As the imperatives of Tehran's anti-Israeli orientation, the alliance with Syria plus non-state groups in Lebanon and Palestine and gradually the formation of the Resistance Axis have been established. This paper aims to address this question: What is the impact of the Resistance Axis on the strategic depth of the Islamic Republic of Iran?
Method: The method of research is descriptive-analytical by using library and internet sources.
Findings: The findings of this paper indicate that the Resistance Axis influence on Iran's strategic depth through mechanisms such as making balance of power by establishment of resistance basesand creating loyal groups, a strategic alliance with Syria and other non-state allies, improving Iran's missile capabilities, increasing the military power of Hezbollah, Hamas and Islamic Jihad, and weakening the deterrent capabilities of the Zionist Regime.
Conclusion: The formation and development of the Resistance Axis has expanded the Islamic Republic of Iran’s strategic depth in the Fertile Crescent region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Depth
  • Regional Influence
  • Balance of Power
  • Resistance Axis
  • the Islamic Republic of Iran and Zionist Regime
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز و پیرانخو، سحر (1396). «تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد، 26(83): 74-51.
آقاجانی، مصطفی (1396). «مؤلفه‌های الگوبخشی انقلاب اسلامی نسبت به کشورهای جهان مبتنی بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب»،فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 6(23): 52-27.
بازرگان، ابوالفضل و پوراحمدی میبدی، حسین (1397). «ابعاد سیاسی و امنیتی حمایت از سوریه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (2017-2011)»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 9(3):113-84.
خبرگزاری تسنیم (11/4/1395). «۱۰۰هزار موشک از لبنان آماده پرتاب به‌ سمت رژیم صهیونیستی»، قابل دسترسی در آدرس
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/11/1119325/
خبرگزاری تسنیم(2/10/1393). «حزب‌الله لبنان به موشک‌های نقطه‌زن ایرانی مجهز شد»، قابل دسترسی در آدرس:
خبرگزاری تسنیم (30/2/1400). «سخنگوی نتانیاهو: تاکنون ۴۰۰۰ موشک از غزه به سمت اسرائیل شلیک شده است»، قابل دسترسی در آدرس:
خبرگزاری تسنیم (31/5/1399). «گزارش تسنیم از جدیدترین کروز ایرانی، آیا موشک «ابومهدی» همان موشک «هویزه» است؟»، قابل دسترسی در آدرس:
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و عزیزی بساطی، مجتبی (1397). «توانمندی موشکی در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا (2018-2001)»، مجله سیاست دفاعی، 26(103): 121-89.
سجادی، سید محسن و حاتمی، اصغر (1398). «بازدارندگی موشکی به مثابه راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»،  فصلنامه دانش تفسیر سیاسی، 1(1): 96-71.
قدیم ملالو، علی و جعفری، سیداصغر (1397). «نقش و تأثیر راهبرد موشکی آمریکا بر راهبرد موشکی جمهوری اسلامی ایران»، مجله سیاست دفاعی،26(102): 104-71.
قیصری، نورالله و خضری، احسان (1395). «سیاست دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران: بررسی اسناد کلان»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، 10(37): 74-57.
مصلی‌نژاد، عباس (1399). «سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در محیط آشوب‌زده»، فصلنامه سیاست جهانی، 9(3): 54-33.
وب‌سایت مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین (8/8/2017)، «اعتراف فرمانده صهیونیستی: حماس در جنگ 2014 سامانه­های دفاعی اسرائیل را به چالش کشید»، قابل دسترسی در آدرس:
https://farsi.palinfo.com/news/2017/8/8/
وب‌سایت مشرق‌نیوز (23/11/1397). «10 ویژگی مهم «دزفول»؛ از بالک‌ تا کلاهک/ موشک‌های نقطه‌زن‌ ایرانی به اسرائیل رسیدند»، قابل دسترسی در آدرس:
 
Aqajani, Mostafa (2018). “The Components of the Islamic Revolution as a Model for other Countries based on the Views of the Supreme Leader”, Islamic Revolution Research Quarterly, 6(23): 27-52. (in Persian)
Arab Barometer (2019). “Israel or Iran: Which is the greater perceived threat?”, Retrieved from: https://www.arabbarometer.org/2019/09/israel-or-iran-which-is-the-greater-perceived-threat/
Arghavani Pirsalami, Fariborz and Pirankho, Sahar (2017). “Missile Technology and the I.R of Iran’s Defense- Security Strategy”, Rahbord Quarterly, 26(83): 51-74. (in Persian)
Asculai, Ephraim (March 2018).  “Iran after the Nuclear Agreement: A Status Report”, In Meir Litvak, Emily, B. Landau, and Ephraim, Kam (eds.) “Iran in a Changing Strategic Environment”, Institute for National Security Studies (INSS), Memorandum, No. 173, 13-21.
Bahgat, Gawdat and Ehteshami, Anoushiravan (2017). “Iran's Defense Strategy: the Navy, Ballistic Missiles and Cyberspace”, Middle East policy, Volume 24, Issue 3, 89-103.
Bartell, Dawn L. & Gray, David H. (2012). “Conflict in Syria and the Opportunity to Reduce Iran’s Regional Influence and Iran’s Threat to the International Community”. Global Security Studies, Volume 3, Issue 4, 136-147.
Barzegar, Kayhan and Divsallar, Abdolrasool (2017). “Political Rationality in Iranian Foreign Policy”, the Washington Quarterly, Volume 40, Issue 1, 39-53.
Bazargan, Abolfazl and Pour Ahmadi   Hossein. (2018). “Strategic Dimensions of Supporting Syria in Iran’s Foreign Policy (2011-2017)”, Political and International Approaches Quarterly, 9(3): 84-113. (in Persian)
Cherian, John (April 19, 2018). “Ascent of Iran”, Kashmir Observer, Retrieved from https://kashmirobserver.net/2018/features/ascent-iran-31067
Cropsey, Seth (February 19, 2014). “Strategic Depth & Israel's Maritime Strategy”, Real Clear Defense, Retrieved from https://www.realcleardefense.com/articles/2014/02/20/strategic_depth__israels_maritime_strategy_107098.html
Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal and Azizi Basati, Mojtaba (2018). “Missile Capability in Islamic Republic of Iran’s Policy in the West Asia (2018-2001)”, Defense Policy  Quarterly, 26(103): 89-121. (in Persian)
Dehghanpisheh, Babak (November 12, 2014). “Special Report: The fighters of Iraq who answer to Iran”, Reuters, Retrieved from https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-militias-specialreport/special-report-the-fighters-of-iraq-who-answer-to-iran-idUSKCN0IW0ZA20141112
Demir, Sertif and Rijnoveanu, Carmen (2013). “The Impact of the Syria Crisis on the Global and Regional Political Dynamics”, Journal of Turkish World Studies, XIII/1, 55-77.
Eisenstadt, Michael (November, 2016). “The Role of Missiles in Iran’s Military Strategy”, The Washington Institute for Near East Policy, Research Notes, No. 39, Retrieved from https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote39-Eisenstadt.pdf
Freedman, Guy (2017). “Iranian Approach to Deterrence: Theory and Practice”, Comparative Strategy, Volume 36, No. 5, 400-412.
Geopolitical Futures (March 9, 2018). “How Iran Secured a Supply Route Through Iraq”, Retrieved from https://geopoliticalfutures.com/iran-secured-supply-route-iraq/
Gheisari Noorollah and Khezri Ehsan (2017). “Defense Policy of Islamic Republic of Iran; Reviewing the Macro Documents”, The Islamic Revolution Approach Quarterly, 10(37): 57-74. (in Persian)
Gulmohamad, Zana Khasraw, (2014). “The Rise and Fall of the Islamic State of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS”, Global Security Studies, Volume 5, Issue 2.
Harkavy, Robert (2001). “Strategic Geography and the Greater Middle East”, Naval War College Review: Vol. 54: No. 4, Retrieved from https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2534&context=nwc-review
Holmquist, Erika (February, 2015).  “ISIS and Hezbollah: Conduits of Instability”, FOI, Swedish Defence Research Agency, Retrieved from  www.foi.se/Documents/foir4058_reducerad.pdf
International Institute for Strategic Studies, (2017). Military Balance 2017, London: Rutledge.
Israel Defense Forces(April 6, 2015). “The 5 Major Threats Facing Israel”, Retrieved from https://www.idf.il/en/minisites/terror-and-threats/the-5-major-threats-facing-israel/
Kam, Ephraim (October 10, 2012).“The Axis of Evil in Action: Iranian Support for Syria”, INSS Insight, No. 372, 1-3.
Kamrava Mehran and Dorzadeh Hamideh. (December 22, 2020). “Arab Opinion Toward Iran 2019/2020”, The Arab Center for Research and Policy Studies, Retrieved from https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Opinion-Toward-Iran-2019-2020.pdf
Mashregh News (January 13, 2019), “10 Important Features of ‘Dezful Missile’; From the Fin to the Warhead Precision,  Iranian Precision Missiles Reach Israel”, Retrieved from https://www.mashreghnews.ir/news/936136/ (in Persian)
Missile Threat (July 16, 2020), Missiles of Iran, CSIS Missile Defense Project, Retrieved from https://missilethreat.csis.org/country/iran/
Molaloo, Ali Ghadim and Jafari, Seyed Asghar (2018). “The Role and Effect of the U.S. Missile Strategy on I.R.I Missile Strategy”, Defense Policy Quarterly, 26(102): 71-104. (in Persian)
Mosalanejad Abas (2020). “Iran’s Regional Security Policy in a Turbulent Environment”, World Politics Quarterly, 9(3): 33-54. (in Persian)
Mumford, Andrew (2013). Proxy Warfare, Cambridge: Polity Press.
Palestinian Information Center's (August 8, 2017). “Confession of the Zionist commander: Hamas challenged Israel's Defense Systems in the 2014 War”, Retrieved from  https://farsi.palinfo.com/news/2017/8/8/  (in Persian)
Sadjadpour Karim(March 12, 2020). “The Evolution Of Arab Popular Opinion Toward Iran, And Iranian Self-Perceptions”, The Caravan, Issue 2025, Hoover Institution, Retrieved from https://www.hoover.org/research/evolution-arab-popular-opinion-toward-iran-and-iranian-self-perceptions
Sajjadi, Seyed Mohsen and  Hatami,  Asghar (2019). “Missile Deterrence as a National Security Strategy of the Islamic Republic of Iran”, Knowledge of Political Interpretation Quarterly, 1(1): 71-97. (in Persian)
Shaikh, Shaan and Williams, Ian (July 2018). “Hezbollah's Missiles and Rockets Hezbollah’s Missiles and Rockets: An Overview”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Retrieved from: https://www.csis.org/analysis/hezbollahs-missiles-and-rockets
Soufan, Ali (November 2018). “Qassem Soleimani and Iran's Unique Regional Strategy”, CTC Sentinel, Volume 11, Issue 10, Retrieved from https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/11/CTC-SENTINEL-112018.pdf
Stratfor Worldview (August 8, 2018). “The Missile Arsenal at the Heart of the Israeli-Iranian Rivalry”, Retrieved from https://worldview.stratfor.com/article/missile-arsenal-heart-israeli-iranian-rivalry
Stratfor Worldview (Jul 10, 2014). “Examining Hamas' Rockets”, Retrieved from https://worldview.stratfor.com/article/examining-hamas-rockets
Tasnim News Agency  (August 21, 2020). “Tasnim Report of the latest Iranian Cruise, Is the Abu Mahdi Missile the Same as the Hoveyzeh Missile?” Retrieved from https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/31/2332226/   (in Persian)
Tasnim News Agency (July 1, 2016). “100,000 Rockets from Lebanon Ready to Be Fired against the Zionist Regime”, Retrieved from https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/11/1119325/ (in Persian)
Tasnim News Agency (May 20, 2021), “Netanyahu's Spokesperson: So Far, 4,000 Missiles Have Been Fired from Gaza towards Israel”, Retrieved from  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/30/2506395/ (in Persian)
Tasnim News Agency (November 23, 2014). “Hezbollah Has Been Strengthened by Iran’s High Precision Strike Missiles”, Retrieved from https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/02/565847/ (in Persian)
Waltz, Kenneth N. (1986). “Anarchic Orders and Balances of Power”, In Robert, Keohane (ed.). Neorealism and Its Critics. New York: Columbia University Press.
Wood, Dakota L. (ed.) (2015). “2016 Index of U.S. Military Strength: Assessing America’s Ability to Provide for the Common Defense”, The Heritage Foundation, Retrieved from https://s3.amazonaws.com/ims-2016/PDF/2016_Index_of_US_Military_Strength_FULL.pdf