بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به مسئله بیداری اسلامی(مطالعه موردی قیام مردم بحرین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه

2 دانشجو

چکیده

چکیده
بحرین یکی از کشورهایی است که تحت تأثیر شرایط نامساعد داخلی و همچنین موج بیداری اسلامی شاهد خیزش مردمی بوده است.خیزش مردمی این کشور با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی آن از نظر منطقه‌ای در حوزۀ خلیج فارس اهمیت بسیار بالایی دارد که این امر سبب شده است تا بازیگران فعال منطقه‌ای چون؛ج. ا. ایران و عربستان سعودی با توجه اهداف ومنافع خاص خویش در این کشور رویکردهای متفاوت و در برخی از موارد متعارضی را دنبال نمایند. در این خصوص شاهداستفاده ج.ا.ایران از ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای در جهت محکوم‌کردن اقدامات سرکوب‌گرایانه در بحرین هستیم.که در این راستاج.ا.ایران براساس اصول و مبانی اعتقادی و آموزه‌های مذهبی،با اعتقاد به مسئله مردم‌سالاری،بر لزوم توجه حکومت آل خلیفه به خواسته‌‌ها و مطالبات مردمی و خودداری از اتخاذ رویکرد خشونت‌آمیزتأکید دارد. اما عربستان سعودی با خوانشی دیگردر رویکردی تقابلی با ج.ا. ایران دست به اقدام نظامی و مداخله‌جویانه در بحرین زده است.که در این امر ماهیت نظام سیاسی عربستان و به تبع آن ترس از تسری دموکراسی به داخل این کشور درکنار رقابت و تعارض منطقه‌ای با ج.ا.ایران و....از انگیزه‌های عمدۀ ریاض برای مداخله در قضیه بحرین میباشد.همین رویکرد متفاوت، تقابل و جنگ سرد دو کشور را جدا از مسائل دیگر در قضیه بحرین تشدید-کرده است که در این راستا مقاله حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی در قالب چارچوبی مقایسه‌ای از نقش ج. ا. ایران و عربستان سعودی در مسئله بحرین،در پی بررسی این رویکردهای متعارض و دلایل اتخاذ آنها از سوی دو کشور مذکور، می‌باشد.
واژگان کلیدی: مردم‌سالاری،خلیج فارس، رویکرد،بیداری اسلامی،آل خلیفه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approach to the study of Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia viewpoints to Islamic Awakening issue (case study Bahrain Revolution)

چکیده [English]

Abstract
Bahrain is one of the countries that were affectd by unfavorable internal conditions. Also, Islamic awaking wave had been occurred by popular uprising in Islamic-Arabic countries.By considering the geopolitical positition of this country in Persian Gulf area, popular uprising is of great importance. For this reason, active regional actor such as Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia, by cousidering theirspecial interest, follow different approaches and sometimes conflicting.In this respect advertisment and media facilities have been used by Islamic Republic of Iran in order to convict coercive measures in Bahrain. In this regard, Islamic Republic of Iran, based on principle of faith,religious doctrine, and democracy emphasizes on the importance of the rule alkhalifa wishes and demands of the people and refrains from violent approach. But Saudi Arabia has done military action and interventionist approaches opposite of Islamic republic of Iran. The main motivations of Riyadh for the interference in Bahrain issues included the fear of spread of democracy in the country, the regional competition and conflict with Islamic republic of Iran and etc. So, for mentioned issues caused to of disputes and clod war between two countries. The intensify paper tries to study these conflict approaches and choosen reasone.

Keyword:Democracy, Persian gulf,Islamic Awakening,The approach,AlKhalifa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Persian Gulf
  • Islamic awakening
  • The approach
  • AlKhalifa