بحران سوریه و مناقشه ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه رازی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

بحران سوریه از ‌چنان عمق و ابعادی برخوردار است که توانسته تعادل قوای قدرت‌های نافذ منطقه‌ای را متناسب با آنچه در این بحران از دست داده یا منافعی که به آن چشم دوخته‌اند برهم زند. در این بحران، تضاد ایدئولوژی و منافع استراتژیک عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران، راهبرد این نظام پادشاهی محافظه‌کار را به سمت حمایت از افراطی‌ترین نیروهای مخالف بشار اسد و جمهوری اسلامی ایران را به سوی حمایت از نظام سیاسی موجود سوق داده و در این مناقشه ژئوپلیتیکی، دو کشور را به پیکاری مستقیم فراخوانده است. از سوی دیگر، بحران سوریه به آزمون بزرگی برای تحقق آمال داخلی دولت اسلام‌گرای ترکیه برای حذف و امحای نیروهای اجتماعی مبارز کُرد و در بُعد خارجی به عرصه‌ای برای اجرای راهبردهای منطقه‌ای ترکیه با هدف هژمونی این کشور بر خاورمیانه تبدیل شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع قدرت‌های نافذ منطقه‌ای در بحران سوریه در چهارچوب چه رویکردی در مطالعات روابط بین الملل قابل‌تحلیل است؟ فرضیه پژوهش: چنین به نظر می‌رسد که مواضع کشورهای ترکیه و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه در چهارچوب واقع‌گرایی تهاجمی و برای افزایش قدرت نسبی و ارتقای جایگاهشان در منطقه‌ خاورمیانه و مواضع جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب واقع‌گرایی تدافعی و برای افزایش امنیت نسبی دولت ــ ملت‌های ایران و سوریه است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی ــ توصیفی و نوع پژوهش کاربردی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syria’s Crisis and Regional Powers of Geopolitical Conflict

نویسندگان [English]

  • Seyed Shamseddin Sadeghi 1
  • Masoud Akhavan Kazemi 1
  • Kamran Lotfi 2
چکیده [English]

The Syria conflict has the potential to change the regional balance of power significantly with all players nervously eyeing the gains and losses to their regional status and strength and responding accordingly. The ongoing internal conflict between the Assad-led government and the political and military opposition forces within Syria has increasingly become a regional conflict. This is the case not only because the violence within Syria has regional implications, but also because all the main regional powers have been directly involved in the conflict, mostly by supporting one of the warring sides. For Example, this is particularly true in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, which has been one of the stronger regional supporters of the anti-Assad opposition; Because Relations between Saudi Arabia and Iran in recent years have been characterized by religious-ideological antagonism, competing political and geostrategic interests, and an ongoing competition for  regional hegemony  With the onset of the Arab Awakening, the hostility between the two states has intensified, especially as the regional revolutionary wave arrived in Syria, creating a direct clash between Saudi and Iranian interests and policies. One the other hand, The Syrian conflict has been a major test for Turkey’s Middle East policy as well as its domestic politics. Regionally, Syria has become the test case for Foreign Minister Ahmet Davutoglu’s vision to engage regional actors, including political exchanges. On the domestic front, Turkish engagement with the Syrian regime ensured its cooperation with Turkey in its three-decade fight against the PKK. Purpose in this reserch is coming to a great understanding of positive approach in Syria’s Crisis. Research Method is descriptive – analytical and research type is functional and data collecting is based on document and book study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitic
  • Iran
  • Syria
  • Saudi Arabia