تجربه حکومت‌داری حزب عدالت و توسعه ترکیه و جریان‌های اخوانی در مصر و تونس؛ الگوی واحد، تجربه‌ای متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روابط بین الملل دانشگاه اصفهان،

چکیده

هدف: بعد از به قدرت رسیدن جریان‌های اخوانی در مصر و تونس (بعد از تحولات عربی 2011)، رهبران و مقامات آن‌ها، از حزب عدالت و توسعه ترکیه به‌عنوان یک تجربه حکومت‌داری موفق و الگوی حکومتی خود نام بردند. هدف از این مقاله، مقایسه الگوبرداری اخوان مصر و تونس از حزب عدالت و توسعه ترکیه به‌منظور بررسی علل موفقیت یا شکست آن‌ها در این الگوبرداری است.
روش: بر همین مبنا مقاله حاضر با روش مقایسه‌ای و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است که به‌رغم الگوبرداری جریان‌های اخوانی در مصر و تونس از حزب عدالت و توسعه ترکیه، چرا هرکدام از آن‌ها حکومت‌داری متفاوتی را تجربه کردند؟
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، انحصارگری یا مشارکت دادن سایرین در قدرت، رویکرد تعاملی یا تقابلی با ارتش، موفقیت و عدم موفقیت در اقتصاد و بهبود رفاه و معیشت مردم، از عوامل مؤثر الگوبرداری موفق یا شکست اخوان تونس و مصر از حزب عدالت و توسعه ترکیه می‌باشند.
نتیجه: اخوان‌المسلمین مصر، به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست در خصوص عوامل فوق‌الذکر، در کنار شرایط محیطی که بر آن تحمیل شد، درنهایت بعد از گذشت یک سال، توسط ارتش از قدرت ساقط شد، اما النهضه تونس با الگوبرداری نسبتاً موفق در برخی از حوزه‌های گفته‌شده، توانست به‌عنوان شریک حکومت، موقعیت خود را در صحنه سیاسی تونس تثبیت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Governance Experience of Justice and Development Party in Turkey and the Muslim Brotherhood in Egypt and Tunisia; Same Model, Different Experiences

نویسنده [English]

  • Mostafa Ghasemi
PhD in International Relations, Esfahan University
چکیده [English]

Objectives: Following the rise to power of the Muslim Brotherhood parties in Tunisia and Egypt on the heels of the 2011 Arab uprisings, their leaders pointed to Turkey’s Justice and Development Party (AKP) as a successful model of governance. The main aim of this research is to shed light on how the Tunisian and Egyptian Muslim Brotherhoods copied the governing model from the Turkish ruling party to see if their effort made its way to success or failure.
Method: The current research is comparative and library-based, and seeks to find an answer to the question: Despite copying the single model of governance of the AKP, why did the Muslim Brotherhood in Egypt and Tunisia have different versions of governing?
Results: The findings of the research show that monopolization of power and allowing others within it, the confrontational and cooperative approach to the military, and the success and failure in improving the living and economic conditions have been main issues that drove the models of governance taken from the AKP by the Egyptian and Muslim Brotherhood to success or failure.
Conclusion: Making wrong policies on the above-mentioned issues, beside some regional conditions imposed, the Egyptian Muslim Brotherhood was ousted from rule by the military only a year after their assumption of power. However, Annahda Movement of Tunisia has relatively been successful in adopting policies on those issues, something that made it relatively maintain its position as an actor in the nation’s politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt’s Muslim Brotherhood
  • Tunisia’s Annahda
  • AKP
  • Governance