آزمون‌پذیری نظریه چالمرز جانسون با انقلاب‌های جهان اسلام (مطالعه موردی ایران، مصر و لیبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار انشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف: آزمون‌پذیری نظریه‌های ارائه‌شده درباره علل شکل‌گیری انقلاب‌ها، از موضوعات مهم و درخور توجه در حوزه پژوهش‌های جامعه‌شناسی سیاسی است. یکی از نظریه‌هایی که درباره پدیده انقلاب، ارائه‌شده، نظریه تحول انقلابی چالمرز جانسون است و هدف این مقاله آزمون‌پذیری نظریه چالمرز جانسون با انقلاب‌های رخ‌داده در جهان اسلام است؛ بنابراین، پرسش این است که نظریه جانسون، تا چه اندازه با انقلاب‌هایی که در جهان رخ‌داده تطبیق‌پذیر بوده و تا چه اندازه این نظریه قادر به تبیین علل وقوع انقلاب‌های مذکور است
روش: برای بررسی این موضوع سه انقلاب ایران، مصر و لیبی در جهان اسلام در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر، در چهارچوب نظریه تحول انقلابی جانسون به دنبال آزمون‌پذیری نظریه جانسون با تحولات انقلابی در سه کشور مذکور است.
یافته‌ها: با توجه به مطالعه انجام‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که از سه عامل ذکرشده انقلاب توسط جانسون، دو عامل که شامل عدم‌تعادل و عوامل شتاب‌زا، با انقلاب‌های یادشده تا حدودی قابل تطبیق می‌باشند، اما عامل انعطاف‌ناپذیری نخبگان به‌جز انقلاب لیبی با دو انقلاب مطرح‌شده دیگر، قابلیت تطبیق ندارد
نتیجه‌گیری: نظریه جانسون، توان کافی برای تبیین انقلاب‌های رخ‌داده در جهان اسلام را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Testing of Chalmers Johnson's Theory with the Revolutions of the Islamic World (Case study of Iran, Egypt a Libya)

نویسندگان [English]

  • Mohammed Javade Harati 1
  • Rahim Pakzad 2
1 Associate Professor at Bu-Ali Sina University
2 PH.D Student in History of Islamic Revolution of Iran at Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Objective:One of the theories about the reason of revolutions is the theory of the revolutionary transformation of Chalmers Johnson. Testing this theory with revolutions in the Islamic countries is the main important objet of this article. The question is that how much Johnson's theory is compatible with the revolutions that took place in the world and to what extent this theory is capable of explaining the causes of the occurrence of these revolutions.
Methods: In this study, three Iranian, Egyptian, and Libyan revolutions in the Islamic world have been investigated. The present paper seeks to test Johnson's theory of revolutionary transformations in the three countries.
Results:According to this study, it can be concluded that from the three factors mentioned by Johnson, two factors, including inequality and accelerating factors, are partially applicable to these revolutions, But the elites rigidity factor, with the exception of the Libyan revolution, is not compatible with the other two revolutions.
Conclusion: Johnson's theory about revolution is not capable enough to explain these revolutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Egypt
  • Libya
  • Revolutionary Transformation
  • Johnson Theory