کاربست مدل تحلیل رفتار متقابل در حوزه عملیات روانی و قدرت نرم در جنگ‌های نیابتی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی / دانشگاه پیام نور

چکیده

از دیدگاه سازه‌باوری، به ساخت اجتماعی واقعیت تأکید می‌شود، روابط انسانی روابطی اجتماعی هستند و ما پدیدآورنده دنیایی هستیم که در آن زیست می‌کنیم و همین دنیا بر رفتار ما نیز تأثیر می‌گذارد. عملیات روانی که به هدف تأثیرگذاری بر نیروهای خودی بی‌طرف و دشمن توأمان صورت می‌پذیرد، تغییر در واقعیت‌های اجتماعی به کمک تغییر ذهنیت‌ها و باورها مورد نظر است. در نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن مفهوم بازی‌های روانی را بکار می‌گیرد که هدف از آن شناسایی مجموعه تکنیک‌هایی به هدف تحت تأثیر قرار دادن نظام ارزشی و اعتقادی مخاطبان، و هیجانات، انگیزه‌ها، نحوه استدلال یا رفتار آن‌ها است. بازی روانی به هدف اقرار مخاطب علیه خود، یا تقویت نگرش‌ها و رفتارهای مطلوب بازی‌کننده انجام می‌شود و ممکن است با عملیات پنهان‌سازی نیات واقعی یا مجری واقعی عملیات توأم شود؛ بنابراین، در این مقاله با ترکیب دو نظریه سازه‌باوری و تحلیل رفتار متقابل تلاش می‌شود تحلیلی از تکنیک‌های به کار گرفته‌شده در جنگ‌های نیابتی جهان اسلام توسط غرب و متحدان آن ارائه شود. بدین منظور، نه بازی روانی مورد استفاده در عملیات روانی که می‌تواند اثرات بلندمدت حتی در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و گفتمان‌سازی اجتماعی داشته باشد، مورد شناسایی و تحلیل قرارگرفته درنتیجه نشان خواهم داد که چگونه اجرای عملیات روانی می‌تواند روابط اجتماعی و حتی گفتمان‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. روش در تحقیق حاضر اسنادی و منطبق بر دو نظریه فوق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying TA Model in PSYOP and Soft Power in the Recent Islamic World Proxy Wars

چکیده [English]

For constructivism, reality is a social construct; human relationships have a social nature. Man is forming social world that is forming man’s behavior. In psychological operation (PSYOP), the goal is to change social reality by transforming special mentalities and beliefs. So PSYOP is targeted against insider and enemy forces. In Eric Berne’s Transactional Analysis (TA) theory, psychological games is a concept for identifying some techniques used by the people to affect personal value-belief system of the other’s emotions, incentives or behavior-reasoning way. Berne also devised Psychological game concept. In Psychological game, the goal is to make the people confess against themselves or to reinforce attitudes and behaviors desired by the player so may be linked to hiding real intends of the actual PSYOP executive. In this essay, with combination of constructivism and TA theories I try to analyses The West and its regional allies’ PSYOP at recent Middle Eastern proxy wars. Therefore, nine psychological games are identified that can have significant imperatives even in decision-making and discourse-making spheres are identified and analyzed. In conclusion we will see how some psychological game can affect social relations and hence social discourses. My method is documentary corresponding to these two theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • Transactional analysis
  • Psychological games
  • PSYOP
  • West
  • Muslim World