جایگاه جهان اسلام در سیاست خارجی دولت های پس از دفاع مقدس (1368-1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی

3 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده
نوع رویکرد و میزان اهتمام دولت های پس از دوران دفاع مقدس (سال‌های 1368 تا 1392) به موضوعات جهان اسلام، مسئله پژوهش حاضر است که با محوریت ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی در بعد، منطقه گرایی و تعامل سازنده در حوزه جهان اسلام انجام پذیرفته است. انجام این پژوهش جامعه آماری از متخصصین، وزرای خارجه پیشین و اساتید دانشگاه در حوزه سیاست خارجی می‌باشند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس؛ آزمون تعقیبی بونفرنی و آزمون‌ تی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از تفاوت معنادار دولت‌های پس از جنگ در شاخص تعامل سازنده و همچنین عدم تفاوت معنادار در دو شاخص حقوق اتباع خارجی و منطقه گرایی در بین دولت‌های پس از جنگ است.
وع رویکرد و میزان اهتمام دولت های پس از دوران دفاع مقدس (سال‌های 1368 تا 1392) به موضوعات جهان اسلام، مسئله پژوهش حاضر است که با محوریت ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی در بعد، منطقه گرایی و تعامل سازنده در حوزه جهان اسلام انجام پذیرفته است. انجام این پژوهش جامعه آماری از متخصصین، وزرای خارجه پیشین و اساتید دانشگاه در حوزه سیاست خارجی می‌باشند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of the Islamic world in Iranian foreign policy after the war between Iran and Iraq. (1368-1392)

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad kazem hejazi 1
  • hassan rahimi roshan 2
  • mohammad javad harati 3
1 ph.d student at bualisina university
2 assistant professor
3 associate professwor at bualisina university