بررسی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانش آموخته MBA دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

اقتصاد کشور اسلامی افغانستان در دهه های اخیر تحت تاثیر جنگ,  بی ثباتی های سیاسی و امنیتی  ونیز خشکسالی های اخیر آسیب های فراوانی دیده است. این کشور گرچه در سال های اخیر از رشد اقتصادی نسبتا مطلوب برخوردار بوده است ولیکن نوسان شدید آن در همین دوره بیانگر وجود مشکلات ساختاری در این کشور می باشد. از جمله این مشکلات فقدان سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و تولید می باشد. سرمایه گذاری خارجی یک راه حل متعارف برای حل این مشکل می باشد. لیکن طی دهه گذشته  در عمل سرمایه خارجی قابل توجهی  وارد افغانستان نشده است لذا سئوال جدی و مهم است که چه عواملی موجب این حالت در افغانستان شده است  و در مجموع  جریان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تابع چه عواملی می باشد؟  این مقاله با بکارگیری مدل رگرسیونی  تاثیر 6 متغیر مهم بر جریان سرمایه گذاری خارجی  را در فضای اقتصاد سیاسی افغانستان  بررسی نموده است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر آزادی اقتصادی در جذب سرمایه خارجی بالا و معنی دار بوده است. همچنین نرخ تورم تاثیر منفی و معنی داری بر حریان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان داشته است.  همچنین یافته  بسیار مهم دیگر این مطالعه نشان می دهد که تضمین های دولتی نقش اساسی در جذب سرمایه های خارجی در بازار افغانستان دارد. این پدیده وجودریسک بالای امنیتی و مالی  بالا در افغانستان را تائید می کند. لذا  لزوم دخالت دولت و ارایه تضمین های لازم برای سرمایه گذاران  خارجی توصیه می شود. همچنین سیاست گذاری مناسب در تخصیص منابع سرمایه خارجی در امور زراعی, صنعتی و معدنی از توصیه های مهم دیگر این مقاله است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on Foreign Direct Investment Inflow in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Rohullah Bayat 1
  • mohammed amein asghari 2
چکیده [English]

The economy of Islamic country of Afghanistan in recent decades has been seriously damaged by civil war, political and security instabilities as well as continued droughts. The economy of this  country in recent years, despite of having some suitable economic growth, has been faced with fragility and high fluctuations regarding to its structural problems including the lack of capital for investment and production purposes. Foreign direct investment (FDI) is a traditional solution for this problem. But, foreign capital inflows into Afghanistan were not enough during last decade. Therefore, it is mainly asked what reasons are behind of this problem? And what factors are determined the foreign investment inflows into Afghanistan?  Using a regression model and in the atmosphere of Afghanistan’s political economy, this paper is aimed to study the effects of 6 important variables on the foreign direct inflow in this country. The results show that the effect of economic freedom on attracting of FDI in Afghanistan has been high and significant. Also, the inflation rate has been negatively significant effects on FDI in this country. Furthermore, important results of this study imply that government guaranties play significant role in inflows of FDI toward Afghanistan regarding to existing of security and financial risks in this country. Therefore, the intervention and supporting of Afghan government to avoid of risk is necessary. Also, suitable decision making in direction of FDI towards agriculture, industry and mining sectors in Afghanistan is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • FDI
  • Investment Risk
  • Government policy