مطالعات سیاسی جهان اسلام (PSIW) - اهداف و چشم انداز