دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-133 
2. نارضایتی اقتصادی و جنبش‌های معاصر عربی (مصر و تونس )

صفحه 21-46

حسین مسعودنیا؛ مریم هوشیارمنش؛ سمیه قارداشی