مطالعات سیاسی جهان اسلام (PSIW) - راهنمای نویسندگان