مطالعات سیاسی جهان اسلام (PSIW) - فرایند پذیرش مقالات