نقش دیپلماسی آموزشی در سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 فارغ التحصیل

چکیده

دیپلماسی آموزشی به واسطه ظرفیتهای گسترده ای که در بهره گیری از روندهای آموزشی و علمی درجهت انگاره سازی و برساختن هویتهایی هم سو با منافع دولتها خلق می کند به ابزار موثر وکارآمدی جهت تأمین اهداف ومنافع دولتها تبدیل شده است.در این نوع دیپلماسی ، کارویژه خاص آموزش یعنی ایجاد تغییرات نسبتأپایدار دررفتار ، باورها وتوانمندیهای مخاطبان از طریق فرایندهای آموزشی و یادگیری، با کارویژه دیپلماسی عمومی که همانا جذب مخاطبان از طریق اقناع و مجاب سازی بواسطه تأثیر بر نگرشها و هویتهای مخاطبان برای تأمین منافع طرف مقابل است تلفیق شده ودر قالب مفهوم "دیپلماسی آموزشی" می تواند در جهت انگاره سازیهای هویتی برآورنده منافع واهداف دولتها باشد. براین اساس ؛ مقاله حاضر تلاش می کند تا در رویکردی سازه انگارانه و با روش توصیفی – تحلیلی این سوال اصلی را مطرح کند که جایگاه دیپلماسی آموزشی در سیاست خارجی عربستان در منطقه خاورمیانه چیست؟فرضیه پژوهش این است که دیپلماسی آموزشی به عربستان سعودی امکان می دهد تا این کشور بابهره گیری از ظرفیتهای علمی و فرایندهای آموزشی ، به جذب دانشجویان و طلاب بین المللی در دانشگاهها و مراکز دینی خوداهتمام ورزیده و ضمن تلاش برای برساختن انگاره ای مثبت از هویت خویش بعنوان دولتی باظرفیتهای بالای توانمندیهای علمی و سرمایه گذاریهای آموزشی درمنطقه خاورمیانه، به اشاعه الگوهای هویتی خود از طریق دیپلماسی آموزشی و اثرگذاری بر نگرش ها و هویتهای مخاطبان خود به ویژه در حوزه های هویتی و ایدئولوژیکی مبادرت نماید.
واژگان کلیدی : دیپلماسی آموزشی ،الگوهای هویتی ،سیاست خارجی،سازه انگاری ،سلفیت ،عربستان سعودی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of educational diplomacy in foreign policy Saudi Arabia in Middle East

چکیده [English]

Abstract
Educational diplomacy, with its board capacities in procedure, content and action, is able to be the interest of foreign policy makers as an effective tool to meet national resources and goals of governments. Governments can utilize the tools purposively based on their objectives, benefits, identity, place and conditions in regional and international systems, and plan to reach their goals by impress audience of this kind of diplomacy, who are mainly university students, researchers and elites. The current study, in the framework of a constructive approach, attempts to answer the question ‘what is the place of educational diplomacy in foreign policy of states?’ so that educational diplomacy of countries attempts to create common identity fields among audience relied on ideological, identity supports and regional considerations. Of course, in certain regional fields such as Middle East especially Saudi Arabia, this constructive activity is involved in contradict attitudes in educational policy making of this state as the results of identity competitions with other countries of the region.
Keywords: educational diplomacy, identity patterns, foreign policy, constructivism, Saudi Arabia

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational diplomacy
  • identity patterns
  • Foreign Policy
  • constructivism
  • Saudi Arabia