تحلیل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در دهه گذشته (مطالعه موردی جنوب غرب آسیا و شمال افریقا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف: جهان اسلام در شرایط کنونی از بحران‌های مختلفی رنج می‌برد و اگر فضای غالب استراتژیک مسلط بر جهان اسلام را فضایی بی‌ثبات و نامناسب از نظر شاخص‌های توسعه پایدار بدانیم سخنی به‌گزاف نگفته‌ایم. هدف این پژوهش ارائه یک مدل بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام را در قالب بحران‌های درون‌کشوری و بین‌کشوری در دو سطح بین کشورهای جهان اسلام و سایر کشورها است.
روش:روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب و مقالات گردآوردی شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که کدام بازیگران و در چه سطحی درگیر در بحران‌های جهان اسلام هستند؟
یافته‌ها: ایجاد بحران در سطوح مختلف در سطح جهان اسلام به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا مانع از قدرتمند شدن کشورهای اسلامی شده است. بیشترین بحران‌های ژئوپلیتیکی، در سطح بین کشورهای جهان اسلامی با یکدیگر و در رتبه دوم بین جبهه غرب با جهان اسلام وجود دارد. این مسئله حاکی از علایق ژئوپلیتیکی متعدد کشورهای غربی در سرزمین جهان اسلام است، که به‌راحتی از این بخش از منافع ملی خود چشم‌پوشی نمی‌کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل آنکه بحران‌های جهان اسلام دارای دو منشأ و زمینه داخلی و خارجی است و در سطوح مختلف و ابعاد گسترده در این منطقه گسترش پیدا کرده است؛ متأسفانه در وضعیت فعلی چشم‌انداز روشنی برای کاهش و حل منازعات و رفتن به سمت وحدت و انسجام اسلامی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of The Geopolitical Crises of The Islamic World in The Past Decade (Case Study of Southwest Asia and North Africa)

نویسنده [English]

  • Esmaeil Alamdar 2
2 Ph.D. student of Political Geography at Tarbiat Modares University of Tehran
چکیده [English]

Objective: The Islamic world is suffering from various crises in the current situation, and we have not spoken exacerbatedly if the prevailing strategic dominant position of the Islamic world is a destabilizing and inappropriate space in terms of sustainable development indicators. The purpose of this study is to present a model of the geopolitical crises of the Islamic world in the format of internal and international crises on two levels between the countries of the Islamic world and other countries.
Methods: The research methodology is descriptive-analytic. The required information is collected using a library method and by referring to authoritative sources, books and articles. The main question of the research is which of the actors and at what level are involved in the crises of the Islamic world?
Results: The creation of a crisis at various levels throughout the Muslim world, especially in the Middle East and North Africa, has prevented the Islamic states from becoming powerful. Most of the geopolitical crises exist on the surface between the Islamic world countries, and secondly, between the West and the Muslim world. This point reflects the geopolitical interests of many Western countries in the Muslim world, which do not easily ignore this part of their national interests.
Conclusion: The results of the research indicate that since the crises of the Islamic world have two internal and external origins and fields, and has spread to different levels and dimensions in this region, unfortunately in the current situation, a clear vision for reducing and resolving conflicts and going towards Islamic unity and coherence does not exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict
  • Geopolitical Crisis
  • Islamic world
  • Asia And Africa