دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 11-175 
3. رویارویی ایران و عربستان در بحران سوریه

صفحه 67-92

احمد جانسیز؛ سجاد بهرامی مقدم؛ علی ستوده