دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 100-1 
4. Fiqh Al-waqi & its role in the Islamic awakening

صفحه 61-47

سعید سیدحسینی؛ سجاد نجفی