دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-147 
5. بحران سوریه و مناقشه ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای

صفحه 107-128

سید شمس الدین صادقی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ کامران لطفی