مطالعات سیاسی جهان اسلام (PSIW) - واژه نامه اختصاصی