دوره و شماره: دوره 2، 5و 6 - شماره پیاپی 5، تابستان 1392، صفحه 10-182 (این شماره به صورت دو فصلنامه چاپ می گردد.) 

مقاله پژوهشی

1. روندهای حاکم بر آینده جهان اسلام

صفحه 10-24

عبدالرحیم پدرام؛ سید کمال طبائیان