دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، پاییز 1398، صفحه 1-130 
2. آسیای مرکزی در تصورات ژئوپلیتیکی چین

صفحه 21-41

مهدی هدایتی شهیدانی؛ عسگر صفری