دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1396، صفحه 1-199 

مقاله پژوهشی

1. رقابت‏های ژئوپلیتیک و روابط ایران و عربستان: مکانیزم‏‏ها و راهبردها

صفحه 1-32

محمد رضا حق شناس؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ سید محمد کاظم سجادپور؛ محسن شریعتی نیا