دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1396، صفحه 112-1 
2. Turkish - Iranian Relations: Prospects and Uncertainty

صفحه 17-33

حسین یارمحمدیان؛ علی امیدی؛ شهروز ابراهیمی


3. Conflicts in the Middle East and the Performance and Future of D8 Group

صفحه 35-48

روح الله بیات؛ علیرضا ضیائی معید


4. The Impact of Islamic Awakening on International Relations

صفحه 49-68

محمدرضا دهشیری؛ حسین شاه مرادی


5. Causal Layered Analysis of Good Governance in Islamic Utopia

صفحه 69-78

سینا سعیدی؛ مجتبی امیری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


7. The Revolutionary Fever in the Syrian Crisis

صفحه 97-112

بهرام نوازنی؛ علی نوازنی